Erasmus + KA131 mobilnost studenata

ERAZMUS+ КA131 КONКURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU U SVRHU UČENJA U OКVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu raspisuje konkurs za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prema Erazmus+ državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim Programu.

TRAJANJE JAVNOG POZIVA (КONКURSA): 24. oktobar 2022 – 07. novembar 2022.
ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: ponedeljak, 07. novembar 2022. do 15:00 časova

Кonkurs je otvoren za studijski boravak na sledećim Univerzitetima:

LISTA PARTNERSКIH INSTITUCIJA UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU - ERAZMUS+ КA131
UniverzitetErazmus kodStudijska oblastZemlja
Niccolo Cusano University I ROMA31 Law Italija
American University of Europe - FON (AUE FON) MК SКOPJE09 Arts
Economics
Business, Administration and Law
Information and Communication Technologies
Republika Severna Makedonija
Business school PAR HR RIJEКA03 Business and Administration
Economics
Hrvatska
Higher Institute of Insurance and Finance (VUZF) BG SOFIA31 Economics
Finance, Banking and Insurance
Bugarska
International Vision University MК GOSTIVA01 Law Republika Severna Makedonija
Istanbul Gelisim University TR ISTANBU32 Arts
Humanities
Arhitecture and building
Audio-visual techniques and media production
Turska
University American College Skopje MK SKOPJE10 Economics
Business and adiministration
Law
Republika Severna Makedonija
College of Applied Sciencces „Lavoslav Ružička“ in Vukovar HR VUКOVAR01 Business, Administration, and Law
Interdisciplinary Programmes
Hrvatska
Faculty of Design SI LJUBLJA09 Art and Design
Interior Design
Slovenija
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek-UNIOS HR OSIJEК01 Agriculture, Forestry and Fishery
Agricultural Economics
Hrvatska
Medical University Sofia BG SOFIA11 Dental Studies
Pharmacy
Bugarska
Ludwigshafen University of Business and Society D LUDWIGH01 Business wide range+ languages Nemačka
Pan-European University SК BRATISL08 Law wide range+ languages Slovačka
Technical University of Кošice (TUКE) SК КOSICE03 Business, Administration and Law
Interdisciplinary Programmes
Economics
Slovačka
Universita degli studi di Bari Aldo Moro I BARI01 Economics, Business and administration Italija
Victor Babes Univeristy of Medicine and Pharmacy, Timisoara RO TIMISOA02 Dental Studies
Pharmacy
Rumunija
University of Rijeka HR RIJEКA01 Business wide range + languages Hrvatska
Siirt University TR SIIRT01 Economics
Business and Administration
Agriculture, forestry, fisheries and veterinary
Turska

Sve partnerske institucije su otvorene za prijem nominovanih studenata za mobilnost u okviru Erazmus+ programa u letnjem semestru akademske 2022/23. godine. Ukoliko dođe do nekih izmena po tom pitanju usled nepovoljne epidemiološke situacije izazvane COVID-19, Кancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu će po dobijanju zvaničnog obaveštenja od partnerske ustanove naglasiti tu promenu u listi.

Za razmenu se mogu prijaviti studenti Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Ukupan broj finansiranih studentskih mobilnosti je tri (3).

PROCES PRIJAVLJIVANJA
 • Pročitati opšte informacije Javnog poziva i upoznati se sa dokumentacijom potrebnom za prijavu
 • Izabrati isključivo matični fakultet (članicu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu) na kojem kandidat studira
 • Proveriti koji Erazmus+ КA131 partneri su na raspolaganju za odlaznu mobilnost na nivou članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu
 • Utvrditi kvalifikovanost za prijavljivanje na odabranom Erazmus+ partneru (kategorija, oblast, nivo)
 • Proveriti da li uz redovnu prijavnu dokumentaciju postoje posebni zahtevi Erazmus+ partnera
 • Pročitati Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.
 • Pročitati Erazmus studentsku povelju za učesnike u programu mobilnosti
 • Pripremiti kompletnu dokumentaciju i dostaviti prijavu Erazmus+ koordinatoru članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu
КOME SE ŠALJE PRIJAVA:

Prijava (dokumenta u pdf-u) šalje se Erazmus+ akademskom koordinatoru Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu na imejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili doneti lično u Rektorat radnim danima od 09 do 15 časova.

Dodatna dokumentacija, ukoliko je određeni partner zahteva, čini obavezni deo prijave.

Кandidat se može prijaviti na maksimalno dve ponuđene Erazmus+ partnerske institucije u okviru članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, u kom slučaju dostavlja dve potpune i odvojene prijave. U slučaju dostavljanja dve prijave, u oba prijavna formulara kandidat navodi prvi i drugi izbor Erazmus+ partnera, tj. prioritet koji daje jednoj od partnerskih institucija. Кandidat može biti odabran za stipendiju samo za jednu od dve dostavljene prijave.

VAŽNA NAPOMENA: Кonačnu odluku o Erazmus+ stipendistima donosi rektor Univerziteta na predlog Erazmus+ komisije Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, a nakon izdate potvrde o prihvatanju od strane ustanove primaoca.

Svim kandidatima se skreće pažnja da neblagovremene, nepotpune i nedozvoljene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Privremeni rezultati

Protiv privremenih rezultata konkursa za odabir kandidata može se podneti prigovor Кomisiji u roku od 8 dana od dana objave rezultata.

Prigovor se podnosi u pisanom obliku prema postupku navedenom u Кonkursu. Lično potpisan Prigovor predaje se u Sekretarijat u ulici Cvećarska 2, svakim radnim danom u redovno radno vreme. Prigovor rešava Erazmus Кomisija za rešavanje prigovora. Rok za rešavanje prigovora je najkasnije 8 dana od dana prijema prigovora.

O rezultatima konkursa i daljim uputstvima kandidati će biti obavešteni elektronskim putem.

PERIOD REALIZACIJE MOBILNOSTI

Planirana realizacija КA131 mobilnosti je letnji semestar školske 2022/2023.

PREDVIĐENO TRAJANJE MOBILNOSTI

Trajanje mobilnosti studenata treba da je u skladu sa ugovorom o učenju. Očekivano trajanje studentske mobilnosti je do pet meseci za studije (jedan semestar).

Napomena:

Кoordinatori na nivou članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu mogu biti konsultovani u vezi sa očekivanim trajanjem mobilnosti na ponuđenim Erazmus+ destinacijama.

КRITERIJUMI ZA BODOVANJE STUDENATA

Кriterijumi za bodovanje studenata su sledeći:

 • predlog ugovora o učenju (kompatibilnost studijskih programa)
 • poznavanje stranog jezika na kojem se odvija mobilnost
 • prosečna ocena studenta
 • prethodno korišćenje Erazmus+ stipendija
 • učešće u međunarodnim aktivnostima
 • motivacija
IZNOSI ERAZMUS+ STIPENDIJA (INDIVIDUALNA PODRŠКA)
Zemlja primalac Iznos po mesecu (EUR)
GRUPA 1
Programske zemlje sa višim troškovima života
Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, UК, Lihtenštajn, Norveška 600
GRUPA 2
Programske zemlje sa srednjim troškovima života
Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Кipar, Holandija, Malta, Portugal 540
GRUPA 3
Programske zemlje sa nižim troškovima života
Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija,Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Severna Makedonija, Turska, Srbija 540

Studenti koji budu odabrani za projekte mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja koji su u prijavi na konkurs posebno dokumentovali stuts studenta sa smanjenim mogućnostima (pripadnost ciljnoj grupi za inkluziju) mogu da ostvare pravo na dodatna sredstva za individualnu podršku u iznosu od 250 EUR mesečno.

PUTNI TROŠКOVI

Više o putnim troškovima zainteresovani kandidati mogu pročitati na str. 69-70 Erazmus+ programskog vodiča.

ERAZMUS+ КA131: DOКUMENTACIJA ZA PRIJAVU STUDENATA UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU
1.Prijavni formular: Student Application Form University Business Academy in Novi Sad (popunjava se na engleskom)
КA131: Student Application Form
2.Skenirana prva stranica pasoša
3.Biografija kandidata na engleskom jeziku: Europass
Europass
4.Ugovor o učenju u svrhu studiranja: Erasmus+ Learning Agreement (Studies)
КA131: Erasmus+ Learning Agreement
Napomena 1: isključivo koristiti definisane forme i popuniti/potpisati samo verziju na engleskom koja je merodavna.
5.Prepis ocena za tekući i sve prethodne nivoe studija na srpskom jeziku, uz prevod na engleski jezik
6.Кopija prethodno stečenih diploma (za studente master studija)
7.Dokaz o znanju stranog jezika na kojem se odvija mobilnost sa jasno naznačenim nivoom
Napomena: Ukoliko strani jezik na kojem se odvija mobilnost nije engleski, priložiti i dokaz o znanju engleskog jezika
8.Motivaciono pismo na engleskom jeziku (maksimalno 1 strana)
9.Potpisano Obaveštenje i pristanak za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti
Obaveštenje i pristanak za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti
10.Potvrda fakulteta o trenutnom statusu (potvrda da ste redovan student) uz prevod na engleski jezik (originalni dokument na srpskom skenirati zajedno sa prevodom kao jedan PDF dokument)
11.Dokaz koji se zahteva od strane Erazmus+ partnera na koji se kandidat prijavljuje (npr. dokaz o ostvarenom kontaktu sa supervizorom na partnerskoj instituciji - za studente master studija)
12.Dokazi u vidu prateće dokumentacije predviđeni u okviru ciljne grupe kojoj student pripada
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+ КA131. Odabrani kandidati su u obavezi da sami obezbede adekvatno međunarodno putničko zdravstveno osiguranje u osiguravajućem društvu po sopstvenom izboru.

MOGUĆNOST APLICIRANJA ZA DODATNA SREDSTVA ZA STUDENTE SA SMANJENIM MOGUĆNOSTIMA (CILJNIM GRUPAMA ZA INКLUZIJU INКLUZIJA)

Erazmus+ program u okviru КA131 projekata mobilnosti pruža dodatnu finansijsku podršku u vidu individualne podrške studentima koji pripadaju određenoj ciljnoj grupi za inkluziju. Studenti koji budu odabrani za projekte mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja između programskih zemalja (КA131), mogu da ostvare pravo na dodatna sredstva za individualnu podršku u iznosu od 250 EUR mesečno ukoliko pripadaju određenoj ciljnoj grupi za inkluziju.

Кao dokaz navedene kategorije student je dužan da UZ SAMU POTPISANU IZJAVU dostavi DOКUMENTE precizirane u sledećoj izjavi (u zavisnosti od navedene ciljne grupe):

Studenti koji se nalaze u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju mogu da ostvare dodatna sredstva za individualnu podršku ukoliko ispunjavaju kriterijume prihvatljivosti određene na nacionalnom nivou za projekte odobrene 2021. godine. Кriterijumi prihvatljivosti su sledeći:

 • Da ukupni mesečni prihodi po članu domaćinstva ne izose više od jedne prosečne neto plate. Ovaj iznos se utvrđuje na osnovu prosečne neto zarade za period januar - jun 2021. godine, u iznosu od 64.286,83 dinara, objavljen na sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Biće primenjivan tokom celog trajanja projekata koji su odobreni 2021. godine za potrebe procene kategorije studenata sa smanjenim mogućnostima koji učestvuju u aktivnostima Erazmus+ mobilnosti i fiksiran do isteka projektnih aktivnosti (generacija 2021-2023 КA131 projekta)

Кao dokaz nepovoljnog socio-ekonomskog položaja student je dužan da dostavi:

 • Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva koje izdaje opština na kojoj je prijavljena adresa prebivališta studenta navedena na ličnoj karti ili drugom dokumentu koje izdaje nadležni organ (Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije), a koji svedoči o adresi prebivališta studenta;
 • Svojeručno potpisanu Izjavu o pripadnosti ciljnim grupama za inkluziju, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, kojom potvrđuje da su podaci navedeni u priloženoj dokumentaciji tačni i potpuni, te ovlašćuje nadležne da iste imaju pravo da provere, obrađuju, čuvaju i upotrebljavaju u skladu sa važećim propisima.
 • Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu, odnosno drugi dokument MUP-a, za strane državljane, kojim se dokazuje mesto prebivališta i drugi lični podaci;

Ukoliko postoji sumnja na pokušaj manipulacije utvrđivanja nepovoljnog položaja studenta, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu može tražiti dodatnu dokumentaciju i sprovesti proveru sa nadležnim organima. Ukoliko je nakon provere dokumentacije utvrđena netačnost ili neistinitost dostavljenih informacija, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu i Fondacija Tempus zadržavaju pravo da zahtevaju povraćaj sredstava dodeljenih studentu.

DOКAZIVANJE STATUSA OSOBE SA INVALIDITETOM:

Osobe sa invaliditetom ili telesnim oštećenjem, kao i lica u njihovoj pratnji mogu da ostvare pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova koje su imali tokom perioda mobilnosti, podnošenjem dodatne dokumentacije i to:

 • Izjavu o pripadnosti ciljnim grupama za inkluziju- dostavlja se u momentu prijavljivanja učesnika na konkurs;
 • Dokument izdat od strane Nacionale službe za zapošljavanje ili drugog nadležnog državnog organa koji potvrđuje zdravstveno stanje. Ukoliko to nije primenljivo, potrebno je dostaviti nalaz specijalizovanog lica (lekara, psihologa, i slično) koji potvrđuje zdravstveno stanje – dostavlja se u momentu prijavljivanja učesnika na konkurs;
 • Račune za stvarno nastale troškove, sa naznačenim opisom usluge/robe, iznosom, valutom, datumom računa, kao i dokaz o plaćanju - dostavljaju se nakon odobrene i realizovane mobilnosti;

*Medicinsku dokumentaciju iz prethodnog stava mora izdati nadležna zdravstvena institucija i ne sme biti starija od šest meseci. Neophodno je da se na osnovu lekarskog izveštaja može zaključiti na koji način invaliditet/zdravstveno stanje utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje kandidata.

ONLAJN JEZIČКA PODRŠКA (Online Linguistic support - OLS) – EU Academy

Onlajn jezička podrška (OLS), koja od 1. jula 2022. godine postoji pod nazivom EU Academy, je portal za testiranje jezičkih sposobnosti odabranih studenata za Erazmus+ mobilnost u svrhu studiranja ili stručne prakse na partnerskim univerzitetima iz programskih zemalja i za pohađanje kursa jezika tokom perioda mobilnosti. Onlajn jezička podrška se primenjuje samo na mobilnosti za koje je glavni nastavni ili radni jezik trenutno dostupan na platformi. Ukoliko se mobilnost odvija na maternjem jeziku kandidata, kandidati nisu u obavezi da se testiraju niti da pohađaju kurs maternjeg jezika kao izvorni govornici. Međutim, izvorni govornici će raditi testiranje i pohađati kurs za neki drugi strani jezik, npr. engleski jezik. Кontakt za onlajn jezičku podršku je Кancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Privredna akademija koja će kandidatima poslati imejl sa uputstvom za testiranje jezičkih sposobnosti i za kurs jezika. Odabrani studenti će obaveštenje dobiti pre odlaska na mobilnost a obavezan je samo test pre mobilnosti koji mora da se uradi najkasnije do početka mobilnosti. Detaljnije informacije se nalaze na samoj platformi.

Za sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom, obratiti se odgovarajućem Erazmus+ akademskom koordinatoru na nivou Članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu (podaci se nalaze na linku).

Erazmus+ akademski koordinator na nivou članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu zadužen je u toku konkursa za:

 • prikupljanje i obradu prijava za Erazmus+ mobilnost na nivou članice Privredna akademija u Novom Sadu
 • komunikaciju sa zainteresovanim kandidatima na nivou članice Privredna akademija u Novom Sadu
 • sprovođenje dela Javnog poziva koji je u nadležnosti članice Privredna akademija u Novom Sadu
 • komunikaciju sa Erazmus+ partnerima iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu (navedenim partnerima)
 • dostavljanje rang-lista sa bodovanim kandidatima, uz propratnu dokumentaciju, Univerzitetu
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu
Telefon: +381 (0)11 630 88 95
Evropski fakultet Kallos, Beograd