O obrazovnoj delatnosti

Vrste, nivoi i organizacija studija

Delatnost visokog obrazovanja na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu ostvaruje se kroz akademske studije na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja.

Na akademskim studijama izvode se akademski studijski programi, koje organizuju Fakulteti u sastavu Univerziteta, a koji osposobljavaju studente za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća.

Studije prvog stepena su:
 • osnovne akademske studije;
Studije drugog stepena su:
 • master akademske studije;
 • specijalističke akademske studije.
Studije trećeg stepena su:
 • doktorske akademske studije.

Akademski studijski programi mogu se organizovati i integrisano u okviru osnovnih i master akademskih studija (integrisane akademske studije) sa ukupnim obimom od najmanje 300 i najviše 360 ESPB (akademski studijski programi iz medicinskih nauka). Akademski studijski programi iz medicinskih nauka organizuju se integrisano u okviru osnovnih i master akademskih studija, sa ukupnim obimom od najmanje 300 ESPB bodova.


Uslovi za upis i nastavak visokog obrazovanja

 • Kandidat za upis na studije prvog stepena polaže prijemni ispit ili ispit za proveru sklonosti, u skladu sa opštim aktom Fakulteta u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.
 • Redosled kandidata za upis na studije prvog stepena utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.
 • Na osnovu kriterijuma iz konkursa, Fakulteti u sastavu Univerziteta sačinjavaju rang-listu prijavljenih kandidata.
 • Pravo upisa na studije prvog stepena stiče kandidat koji je na rang-listi rangiran u okviru broja studenata iz člana 84. Zakona o visokom obrazovanju.
 • Na studije drugog i trećeg stepena kandidat se upisuje pod uslovima, na način i po postupku utvrđenom opštim aktom i konkursom visokoškolske ustanove.

Studijski programi

Studijskim programima koji se izvode na Fakultetima u okviru Univerziteta utvrđeni su:

 • naziv i ciljevi studijskog programa;
 • vrsta studija i ishod procesa učenja;
 • stručni, akademski, odnosno naučni naziv;
 • uslovi za upis na studijski program;
 • lista obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta, sa okvirnim sadržajem;
 • način izvođenja studija i potrebno vreme za izvođenje pojedinih oblika studija;
 • bodovna vrednost svakog predmeta iskazana u ESPB bodovima;
 • bodovna vrednost završnog rada, iskazana u ESPB bodovima;
 • preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta;
 • način izbora predmeta iz drugih studijskih programa;
 • uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija;
 • druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa.

Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova.

Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40-časovne radne nedelje tokom jedne školske godine.

Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave (predavanja, vežbe, praktikumi, seminari i dr.), samostalnog rada, kolokvijuma, ispita, izrade završnih radova, dobrovoljnog rada u lokalnoj zajednici i drugih vidova angažovanja.

Svi programi su akreditovani od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK).


Sistem visokog obrazovanja u Republici Srbiji

sistem

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd