Erazmus +

ERAZMUS + Međunarodna kreditna mobilnost

Međunarodna kreditna mobilnost (International Credit Mobility) predstavlja aktivnost u okviru programa Erazmus + Ključna akcija 1 Mobilnost. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu počev od 2017. godine, ostvaruje finansijsku podršku za razmenu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na osnovu navedenog programa.

PREUZMITE FAJL Uputstvo UPANS-a za učešće u programu Erazmus + Ključna aktivnost 1

LISTA MEĐUINSTITUCIONALNIH SPORAZUMA:

LISTA PROJEKATA:

1. 2017-1-HR01-KA107-035067

Program: Erasmus+ finansiran je sredstvima Evropske Unije
Ključna aktivnost: obrazovna mobilnost pojedinaca
Vrsta aktivnosti: Mobilnost između programskih i partnerskih zemalja
Trajanje projekta: 1.6.2017. – 31.7.2019.
Nosilac projekta: Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru
Partneri na projektu:
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu iz Republike Srbije
Veučilište „Vitez“ iz Bosne i Hercegovine

2. ERASMUS + 2018-1-HR01-KA107-047219

Projekat mobilnosti studenata i osoblja visokog obrazovanja između programskih zemalja i partnerskih zemalja

ERASMUS + 2018-1-HR01-KA107-047219

Program: Erasmus + - osnovan od strane Evropske unije
Ključna aktivnost: Učenje kroz mobilnosti pojedinaca
Tip aktivnosti: Mobilnost između programskih i partnerskih zemalja
Trajanje projekta: 01.06.2018. – 31.07.2020.
Nosilac projekta: Fakultet primenjenih nauka Lavoslav Ružička u Vukovaru
Partneri na projektu:
Srbija:
Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu
Visoka škola modernog biznisa, Beograd
Bosna i Hercegovina:
Univerzitet "Vitez"
Univerzitet Hercegovina Fakultet društvenih nauka Dr Milenko Brkic
́ Gruzija:
Georgijski institut za javne poslove

3. ERASMUS + 2020-1-RS01-KA103-065099

Projekat mobilnosti Erasmus KA103 studenata i osoblja visokog obrazovanja između programskih zemalja.

Program: Erasmus + - osnovan od strane Evropske unije
Ključna aktivnost 1 - projekti za mobilnost zarad učenja i sticanja novih veština (Key action 1 – learning mobility of individuals)
Tip aktivnosti: Mobilnost između programskih zemalja
Trajanje projekta: 01.08.2002. – 31.05.2022.
Nosilac projekta: Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu.


Žan Mone

Žan Mone akcije u okviru programa Erazmus+ imaju cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju za oblasti studija Evropske unije širom sveta. Žan Mone projektima podstiče se dijalog između akademskog sveta i kreatora evropskih politika. Ustanove i organizacije iz Srbije mogu da učestvuju u svim vrstama projekata,kao i ustanove i organizacije iz celog sveta. Žan Mone je jedini deo programa Erazmus+ u okviru kojeg je moguće imati unilateralne projekte, odnosno projekte koji se odvijaju na samo jednoj ustanovi ili organizaciji.

LISTA PROJEKATA:

1. “The Accession to the European Union”

565037-EPP-1-2015-1-RS-EPPJMO-MODULE
ЕRASMUS+ Jean Monnet, Bologna Support

Projekat “Žan Mone“ na Univerzitetu Privredna akademija počeo je 1. septembra 2015. i trajao je do 31. Avgusta 2018. godine. Za tri godine trajanja obuhvatio je četiri ciklusa predavanja, tri radionice i jedan istaživački projekat. Prva dva ciklusa predavanja obuhvatili su pravnu problematiku: pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Druga dva ciklusa predavanja odnosila su se na efekte primene sporazuma o stabilizaciji, dobiti i gubitaka od ovog sporazuma, kao i na efekte uvođenja evra u susedne države, imajući u vidu interes Republike Srbije, odnosno zapadnog Balkana. Predavači su prof. dr Vladimir Medović (rukovodilac projekta) i prof. dr Jelena Vapa-Tankosić.

2. “Application of EU values in the policies of the candidate states / AEUPCS”

619887- EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
ЕRASMUS+ Jean Monnet, European Commission, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Univerzitet Privedna akademija u Novom Sadu se po drugi put u poslednjih pet godina našao u grupi renomiranih svetskih univerziteta koji sprovode Žan Mone aktivnosti. U pitanju su aktivnosti koje su deo Erazmus + programa Evropske unije i imaju za cilj promovisanje visokih standarda u nastavi i istraživanju u oblastu studija Evropske unije. Ove godine Univerzitet Privredna akademija je konkurisao za Žan Mone modul sa temom „Primena vrednosti Evropske unije u politikama država kandidata“, a odlukom Evropske izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu projekat Univerziteta Privredna akademija je prihvaćen za finansiranje. Projekat traje tri godine (2020-2023.) i u tom periodu će biti izvedeno šest specijalističkih kurseva, jedan seminar, dve studentske debate na temu primene evropskih vrednosti, istraživački projekat i završni okrugli sto. Rezultati projekta će biti objavljeni u posebnoj publikaciji. Predavači su prof. dr Vladimir Medović (rukovodilac projekta), prof. dr Jelena Vapa-Tankosić i doc.dr Marijana Mladenov.


IZGRADNJA KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU

Akcija izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) podržava projekte međunarodne saradnje zasnovane na multilateralnim partnerstvima između visokoškolskih ustanova (VŠU) i drugih organizacija aktivnih u oblasti visokog obrazovanja. Ovi projekti pružaju značajne mogućnosti za saradnju, sa posebnim fokusom na prenošenje dobrih praksi trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu od strane zemalja članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu.

PREGLED PROJEKATA:

1. Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju Gruzije (DUGEOR)

Broj projekta: 101081771
Koordinator: Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Trajanje projekta: 01.01.2023-31.12.2026.
Internet stranica: https://dugeor.ge/dugeor.ge

Rezime projekta

Reč je o projektu izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) kategorije 3 čiji je cilj podržavanje napora Gruzije kao treće zemlja koja ne učestvuju punopravno u Erazmus programu, da kroz implementaciju dualnog obrazovanja u okviru sistema visokog obrazovanja odgovori društvenoekonomskim potrebama i obezbedi strukturno poboljšanje i inovacije u sektoru visokog obrazovanja. DUGEOR projekat će biti realizovan u periodu 2023-2027 godine, a konzorcijum čini 16 institucija: Univerzitet u Novom Sadu (koordinator projekta), Univerzitet primenjenih nauka FH Joanneum (FH Joanneum Gesellschaft MBH), Univerzitet kooperativnih studija Baden-Virtemberg (Duale Hochschule Baden-Wurttemberg), Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Gruzisjki institut za javne poslove (Georgian Institute of Public Affairs), Univerzitet za navigaciju u Batumiju (Batumi Navigation Teaching University), Državni univerzitet Iakob Gogebašvili Telavi (Iakob Gogebashvili Telavi State University), Državna pomorska akademija Batumi (Batumi State Maritime Academy), Gruzijski tehnički univerzitet (Georgian Technical University), Vengo grupa (Vengo Group), Šumi vinarija (Wine Company Shumi), Interlog (INTERLOGGEORGIA), Wilhelmsen kompanija u Gruziji (Wilhelmsen Ships Service Georgia), Ministarstvo za obrazovanje i nauku Gruzije (Ministry of Education and Science of Georgia), Nacionalni centar za unapređenje kvaliteta obrazovanja Gruzije (National Center For Educational Quality Enhancement) i Nacionalna agencija za šumarstvo (National Forest Agency).

Aktivnosti:

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu