Reč Rektora Univerziteta

prof Dragan Solesa
Prof. dr Dragan Soleša
Rektor

Naš Univerzitet je nastao na dvadesetogodišnjoj tradiciji obrazovanja, prvenstveno diplomiranih pravnika, ekonomista i stomatologa i u tom smislu i dalje treba usmeravati njegov razvoj. U sagledavanju i definisanju budućnosti Univerziteta treba poći od nespornih činjenica da je postignut visok nivo u akademskom obrazovanju na sva tri nivoa studija i da vlada veliko interesovanje za studije na svim fakultetima koji se nalaze u okviru našeg Univerziteta. Naravno, i pored toga, u bližem i daljem budućem periodu, moguće je i potrebno učiniti dalja poboljšanja i inovacije koji će doprineti podizanju kvaliteta i daljeg razvoja Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Osnova budućeg razvoja našeg Univerziteta leži u naučno-istraživačkom radu. Na Univerzitetu postoji dobar potencijal kojeg treba podsticati i usmeriti da postane naučno prepoznatljiv kako u Republici Srbiji tako i na širem području jugoistočne Evrope. Međunarodni projekti predstavljaju okosnicu budućeg delovanja svih relevantnih faktora na Univerzitetu, posebnu pažnju posvetićemo apliciranju na međunarodne projekte – HORIZON EUROPE, COST, ERASMUS, IPA, INTERREG, SCOPES.

Prema našem mišljenju, Univerzitet Privredna akademija mora se snažno orijentisati ka sveobuhvatnoj internacionalizaciji, na prvom mestu mislimo na članstvo u partnerstvu YUFE (Young Universities for the Future of Europe/mladi Univerziteti za budućnost Evrope). YUFE je najbolje ocenjena mreža Univerziteta najvećeg pilot projekta Evropske komisije (Erasmus+) pod nazivom European University Initiative. Ovakva članstva uključuju stratešku saradnju u svim područjima, sa naglaskom na otvorenim programima za studente, zatim na sistemu kvaliteta baziranom na atraktivnim kurikulumima, inovativnim metodama i digitalno transformisanom sistemu učenja.

U narednom periodu Univerzitet Privredna akademija povećaće svoj regionalni uticaj kroz transfer znanja, edukativne programe, zajedničke naučne projekte sa javnim institucijama i privredom, takođe naša stalna aktivnost biće usmerena na motivisanje nastavnog osoblja na produkciju naučnih i stručnih radova. Rukovodstvo Univerziteta, na čelu sa rektorom, iniciraće inovativne infrastrukturne ekosisteme nauke javnog i poslovnog sektora i pritom podržavati preduzetničke aktivnosti i obezbeđivati neophodne kadrove za razvoj ekosistema.

Kvalitet studiranja i rada sa studentima trajni je prioritet Univerziteta Privredna akademija. Novi programi sa velikim izborom kurseva sasvim će sigurno podići nivo kvaliteta studiranja i rada na našem Univerzitetu. Uz to bi zasigurno od velike pomoći trebalo da bude i pojačana saradnja sa srodnim visokoškolskim institucijama, kao i pojačan dolazak gostujućih profesora iz inostranstva, na čemu ćemo svakako intenzivno raditi. Posebna pažnja je posvećena saradnji nastavnog osoblja našeg Univerziteta sa nastavnicima iz cele Republike Srbije i Evropske unije u cilju zajedničkih predavanja ili zajedničke naučne delatnosti. Takođe, Univerzitet Privredna akademija će značajnu pažnju posvetiti mladim kadrovima – istraživačima, a naročito studentima doktorskih studija i njihovom uključivanju u nastavni i naučno-istraživački rad.

Studenti su u centru obrazovnog procesa i kao partneri moraju učestvovati u kreiranju politike i procesa na Univerzitetu a njihovo zadovoljstvo procesom studiranja i njihovo zaposlenje na bazi stečenih kompetencija prioritet je ovog mandata rektora. Takođe, u narednom periodu unapredićemo sistem nagrađivanja najboljih studenata, pored stipendija za najbolje studente potrebno je izgraditi i druge sisteme podrške izvrsnim studentima, kao što su mogućnost dopunskog usavršavanja, dodatnog rada, dodatne mobilnosti ali i pomoći u pronalaženju zaposlenja i slično. Važnije je, međutim, omogućiti studentima trajne naučno-istraživačke i obrazovne aktivnosti, jer tek u svojoj ukupnosti daju studentima onaj potreban osećaj pripadnosti svom Univerzitetu i time pravi osećaj studiranja.

Krajnji cilj jeste da Univerzitet Privredna akademija zauzme prestižno mesto u sistemu visokog obrazovanja Republike Srbije ali i u međunarodnim okvirima postane važan segment razmene studenata i nastavnika u zemljama Evropske unije.


Prof. dr Dragan Soleša
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd