IPA

IPA – INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ

Instrument IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) uspostavljen je Uredbom Evropskog saveta br. 1085/2006 od 17. jula 2006. godine. Novi jedinstveni instrument za pretpristupnu pomoć za budžetsko razdoblje od 2007. do 2013. godine, objedinjuje dosadašnje pretpristupne instrumente: PHARE, SAPARD, ISPA, CARDS, kao i pretpristupni instrument za Tursku.

Komponente Instrumenta pretpristupne pomoći - IPA su:

  1. Pomoć tranziciji i izgradnja institucija
  2. Prekogranična saradnja
  3. Regionalni razvoj
  4. Razvoj ljudskih resursa
  5. Ruralni razvoj.

LISTA PROJEKATA:

1. IPA HUSRB/0901/221/170: Priprema i akreditacija novog master studijskog programa na Fakultetu za ekonomiji u inženjerski menadžment

Projekat “Preparation and accreditation of new Master EU Study Programme in Faculty of Economics and Engineering Management” realizovan je u periodu od 2010. do 2011. godine, čiji je nosilac Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Institucija partner University of Szeged, i finansiran je od strane EU. Rukovodilac projekta: prof.dr Marijana Carić. Projekat predstavlja master studijski program Ekonomsko- pravne studije Evropske unije razvijen je u saradnji sa Univerzitetom u Segedinu i predstavlja nov i jedinstven program u Srbiji. Ovaj master program baziran je na potrebama tokova razvoja savremenog društva i stavljen je u okvir aktuelnog procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Studijski program je kreiran tako da posluži određenim ciljevima koji su u vezi sa nacionalnom strategijom i politikom, a takođe i da proširi spektar potencijalnih mogućnosti za zapošljavanje u Srbiji i EU.

2. IPA 1384/Municipality of Zitiste/84426: Trening za izgradnju kapaciteta

Projekat “Trening za izgradnju kapaciteta” realizovan je u periodu od 02.10.2015. do 22.01.2016.godine, čiji je koordinator Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije. U okviru projekta je pripremljen i realizovan materijal za 4 radionice koje su održane u okviru sledećih oblasti: strateško planiranje za lokalni razvoj i razvoj akcionih planova; trening iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom; start-up i upravljanje novoosnovanim kompanijama; menadžment ljudskih resursa.

3. IPA HUSRB/1602/41/0146 “Tradicionalni standardni kvalitet - TASQ“ , Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, 2017

Projekat TASQ se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije. Koordinator projekta je Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, a partneri na projektu sa mađarske strane su: Eurotender asocijacija i Udruženje za region Homokhatsag, a sa srpske: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu i Zadružni Savez Vojvodine. Cilj projekta je da poveća konkurentnost, standardizuje kvalitet i omoguće novi promotivni i prodajni kanali tradicionalnih prehrambenih proizvoda. U okviru projekta je uspostavljena originalna prodajna internet platforma sa ciljem da se poveća vidljivost i konkurentnost preduzetnika u ovoj oblasti, a takođe i da se omogući građanima u Srbiji i Mađarskoj da nabavljaju tradicionalne proizvode sa velikim poverenjem. Na projektu je razvijen TASQ sistem obezbeđenja kvaliteta tradicionalnih proizvoda. U zavisnosti od nivoa kvaliteta, tradicionalnim proizvodima će biti dodeljen: Zlatni žig kvaliteta – TASQ, Srebrni žig kvaliteta – TASQ, Zeleni žig kvaliteta - TASQ . Učešće na TASQ projektu proizvođačima tradicionalnih prehrambenih proizvoda omogućava: Standardizaciju kvaliteta i procesa proizvodnje kroz stručne posete, Izveštaj akreditovane laboratorije o kvalitetu i bezbednosti proizvoda, Označavanje proizvoda registrovanim žigom garancije kvaliteta, Savete stručnjaka po pitanju deklarisanja proizvoda, Savete stručnjaka vezane za pakovanje proizvoda – produžetak trajnosti, Povećanje konkurentnosti i poverenja potrošača u kvalitet proizvoda, Intenziviranje distribucije proizvoda putem novih promotivnih i prodajnih kanala. Projektom su obuhvaćeni proizvođači sledećih grupa tradicionalnih proizvoda: med, proizvodi od mesa, proizvodi od voćai povrća, konditorski proizvodi, pasta i pekarski proizvodi, začini i čajevi, mlečni proizvodi, bezalkoholni napici, biljno ulje.

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu
Telefon: +381 (0)11 630 88 95
Evropski fakultet Kallos, Beograd