Odlazna mobilnost

Odlazna mobilnost studenata

Mobilnost se sprovodi na svim nivoima studija (osnovnim akademskim, master i doktorskim), sa ciljem da studentu omogući da deo studijskog programa ostvari na visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu i da mu se isti prizna kao da je ostvaren na matičnoj ustanovi.

Mobilnost po pravilu odgovara oblasti i nivou upisanog studijskog programa.

Odlazna mobilnost podrazumeva da student Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu kao matične ustanove ostvaruje deo studijskog programa na ustanovi primaocu u inostranstvu, nakon čega se vraća u matičnu ustanovu na kojoj dovršava upisani studijski program.

Uslovi

Pravo da učestvuje u odlaznoj mobilnosti ima svaki student Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, odnosno fakulteta, ako ispunjava sledeće osnovne uslove:

  1. upisan je najmanje na drugu godinu osnovnih studija (ostvarenih najmanje 60 ESPB bodova);
  2. upisan je na master, specijalističke ili doktorske studije;

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, odnosno fakultet sačinjava rang listu prijavljenih kandidata prema sledećim kriterijumima:

  1. akademsko postignuće studenta (prosek ocena);
  2. značaj predložene mobilnosti za ukupan ishod učenja upisanog studijskog programa;
  3. poznavanje stranog jezika;
  4. dosadašnji broj ostvarenih mobilnosti studenta, pri čemu se prednost daje studentu koji prethodno nije učestvovao u programima mobilnosti.

Konačan izbor i odluku o prihvatanju studenta donosi ustanova primalac.

Rezultati konkursa se objavljuju na veb stranici Univerziteta i šalju se svim kadidatima/kandidatkinjama na e-mail adrese koje su naveli u prijavnom obrascu.

Žalba

Кandidati koji imaju primedbe na rezultate konkursa, imaju pravo žalbe. Žalba se podnosi Кancelariji za međunarodnu saradnju, a u slučaju mobilnosti u okviru Erasmus+ programa Кomisiji za izbor kandidata u okviru konkursa Erazmus+, u pisanom obliku, najkasnije u roku od 8 dana od objavljivanja rezultata konkursa. Odluku o žalbi donosi Кancelarija za međunarodnu saradnju, odnosno Кomisija za izbor kandidata u okviru konkursa Erazmus+ u roku od najkasnije 8 dana od dana prijema žalbe.

Trajanje perioda mobilnosti

Student Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu može tokom studija više puta učestvovati u programima mobilnosti, s tim da ukupno trajanje perioda mobilnosti na istom nivou studija ne može biti duže od polovine ukupnog trajanja studijskog programa na koji je student upisan ili ne više od ostvarenih 30 ESPB bodova koji ulaze u konačan zbir ESPB bodova potreban za sticanje diplome.

Status studenta u periodu mobilnosti

U periodu mobilnosti status odlaznog studenta na matičnoj ustanovi ostaje nepromenjen: smatra se da u tom periodu ne prekida studiranje, niti mu miruju prava i obaveze u matičnoj ustanovi, jer se podrazumeva da student svoje akademske obaveze ostvaruje na ustanovi primaocu.

Priznavanje predmeta, ESPB bodova i ocena

Student Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu koji je na osnovu potpisanog Ugovora o učenju bio na razmeni, ima pravo da mu nakon povratka sa razmene matična ustanova prizna rezultate koje je ostvario u ustanovi primaocu.

Akademsko priznavanje perioda mobilnosti je postupak kojim se utvrđuju rezultati koje je student postigao na razmeni i donosi odluka o načinu priznavanja položenih ispita (ESPB bodova i ocena) što se po okončanom postupku utvrđuje Rešenjem o akademskom priznavanju perioda mobilnosti.

Detaljinije informacije o postupku priznavanja predmeta, ESPB bodova i ocena dostupne su u Uputstvu za akademsko priznavanje mobilnosti na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu.

Dokumenti:

PREUZMITE FAJL Prijavni formular za odlazne studente
PREUZMITE FAJL Ugovor o učenju
PREUZMITE FAJL Izmene ugovora o učenju
PREUZMITE FAJL Ugovor o učenju i istraživanju
PREUZMITE FAJL Izmene ugovora o učenju i istraživanju
PREUZMITE FAJL Ugovor o stručnoj praksi
PREUZMITE FAJL Prepis ocena
PREUZMITE FAJL Okvirno uputstvo za izračunavanje prosečne ocene u inostranstvu
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd