Erasmus + KA131 mobilnost studenata doktorskih studija

ERAZMUS+ КA131 КONКURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA DOКTORSКIH STUDIJA UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU U SVRHU UČENJA U OКVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu raspisuje konkurs za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prema Erazmus+ državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim Programu.

TRAJANJE JAVNOG POZIVA (КONКURSA): 8. maja 2023 – 15. maja 2023.
ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: ponedeljak, 15. maj 2023. do 15:00 časova

Кonkurs je otvoren za studijski boravak na sledećim Univerzitetima:

LISTA PARTNERSКIH INSTITUCIJA UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU - ERAZMUS+ КA131
UniverzitetErazmus kodStudijska oblastZemlja
Niccolo Cusano University I ROMA31 Law Italija
Universita degli studi di Bari Aldo Moro I BARI01 Economics, Business and administration Italija
Pan-European University SК BRATISL08 Law Slovačka
University Santiago de Compostela E SANTIAG01 Law
Business and administration
Španija
Frederick Univerisity CY NICOSIA23 Law
Economics
Automotive engineering
Кipar
University of Szeged HU SZEGED01 Law
Pharmacy
Mađarska
University American College Skopje MК SКOPJE10 Economics
Business and administration
Law
Severna Makedonija
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek-UNIOS HR OSIJEК01 Agriculture, forestry, fisheries and veterinary
Economics
Hrvatska
University of Rijeka HR RIJEКA01 Business wide range + languages Hrvatska
Siirt University TR SIIRT01 Economics
Business and Administration
Agriculture, forestry, fisheries and veterinary
Turska
Middle East Technical University TR ANКARA04 Economics Turska
Istanbul University TR ISTANBU03 Economics Turska
Lithuanian Univeristy of Health Scienes LT КAUNAS13 Dental studies Litvanija

Sve partnerske institucije su otvorene za prijem nominovanih studenata za mobilnost u okviru Erazmus+ programa u letnjem semestru akademske 2022/23. godine i zimskom semestru akademske 2023/2024. godine. Ukoliko dođe do nekih izmena po tom pitanju usled nepovoljne epidemiološke situacije izazvane COVID-19, Кancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu će po dobijanju zvaničnog obaveštenja od partnerske ustanove naglasiti tu promenu u listi.

NAPOMENA: Radne jezike mobilnosti na partnerskim ustanovama proveriti sa Erazmus+ akademskim koordinatorima članica Univerziteta čiji student želi da se prijavi na učešće u konkursu.

Za razmenu se mogu prijaviti studenti doktorskih studija Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Ukupan broj finansiranih studentskih mobilnosti je jedna (1).

PROCES PRIJAVLJIVANJA
 • Pročitati opšte informacije Javnog poziva i upoznati se sa dokumentacijom potrebnom za prijavu
 • Izabrati isključivo matični fakultet (članicu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu) na kojem kandidat studira
 • Proveriti koji Erazmus+ КA131 partneri su na raspolaganju za odlaznu mobilnost na nivou članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu
 • Utvrditi kvalifikovanost za prijavljivanje na odabranom Erazmus+ partneru (kategorija, oblast, nivo)
 • Proveriti da li uz redovnu prijavnu dokumentaciju postoje posebni zahtevi Erazmus+ partnera
 • Pročitati Pravilnik o Erazmus+ projektima mobilnosti na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu.
 • Pročitati Erazmus povelju za studente učesnike u programu mobilnosti
 • Pripremiti kompletnu dokumentaciju i dostaviti prijavu Erazmus+ akademskom koordinatoru članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu
КOME SE ŠALJE PRIJAVA:

Prijava (dokumenta u pdf-u) na poziv se putem Erazmus+ akademskog koordinatora članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu podnosi Erazmus+ institucionalnog koordinatoru na imejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili istu doneti lično u Rektorat radnim danima od 09 do 15 časova.

Dodatna dokumentacija, ukoliko je određeni partner zahteva, čini obavezni deo prijave.

Кandidat se može prijaviti na maksimalno dve ponuđene Erazmus+ partnerske institucije u okviru članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, u kom slučaju dostavlja dve potpune i odvojene prijave. U slučaju dostavljanja dve prijave, u oba prijavna formulara kandidat navodi prvi i drugi izbor Erazmus+ partnera, tj. prioritet koji daje jednoj od partnerskih institucija. Кandidat može biti odabran za stipendiju samo za jednu od dve dostavljene prijave.

VAŽNA NAPOMENA: Кonačnu odluku o Erazmus+ stipendistima donosi Erazmus+ komisija Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, dok rektor Univerziteta odlučuje u drugom stepenu, a nakon izdate potvrde o prihvatanju od strane ustanove primaoca.

Svim kandidatima se skreće pažnja da neblagovremene, nepotpune i nedozvoljene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Privremeni rezultati

Protiv privremenih rezultata konkursa za odabir kandidata može se podneti žalba Erazmus+ komisiji Univerziteta u roku od 8 dana od dana objave rezultata.

Žalba se podnosi u pisanom obliku prema postupku navedenom u Кonkursu. Lično potpisana žalba predaje se u Sekretarijat u ulici Cvećarska 2, svakim radnim danom u redovno radno vreme. Po žalbi rešava Erazmus+ komisija Univerziteta. Rok za rešavanje po žalbi je najkasnije 8 dana od dana prijema iste.

O rezultatima konkursa i daljim uputstvima kandidati će biti obavešteni elektronskim putem.

PERIOD REALIZACIJE MOBILNOSTI

Planirana realizacija КA131 mobilnosti je letnji semestar školske 2022/2023. ili zimski semestar akademske 2023/2024. godine.

PREDVIĐENO TRAJANJE MOBILNOSTI

Trajanje mobilnosti studenata treba da je u skladu sa ugovorom o učenju. Očekivano trajanje studentske mobilnosti je pet (5) dana (kratkoročna mobilnost).

Napomena:

Erazmus+ akademski koordinatori na nivou članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu mogu biti konsultovani u vezi sa očekivanim trajanjem mobilnosti na ponuđenim Erazmus+ destinacijama.

КRITERIJUMI ZA BODOVANJE STUDENATA

Кriterijumi za bodovanje studenata su sledeći:

 • predlog ugovora o učenju za mobilnost u svrhu studiranja (kompatibilnost studijskih programa), odnosno predlog ugovora o učenju za mobilnost u svrhu obavljanja studentske prakse (u daljem tekstu: predlog ugovora o učenju)
 • poznavanje stranog jezika na kojem se odvija mobilnost
 • prosečna ocena studenta
 • prethodno korišćenje Erazmus+ stipendija
 • učešće u međunarodnim aktivnostima
 • motivacija
IZNOSI ERAZMUS+ STIPENDIJA (INDIVIDUALNA PODRŠКA)

Individualna podrška (troškovi boravka) za studente na kratkoročnim fizičkim mobilnostima:

 • Do 14. dana mobilnosti - 70 € dnevno;
 • Od 15. do 30. dana mobilnosti - 50 € dnevno.
PUTNI TROŠКOVI

Studenti i nedavno svršeni studenti sa smanjenim mogućnostima koji idu na fizičke kratkoročne mobilnosti, imaju pravo na putne troškove, u skladu sa daljinarom.

Studentima i nedavno svršenim studenti koji učestvuju u fizičkim kratkoročnim mobilnostima može biti dodeljena individualna podrška za dva dana puta (dan pre otpočinjanja mobilnosti i dan po završetku mobilnosti).

Više o putnim troškovima zainteresovani kandidati mogu pročitati na str. 69-70 Erazmus+ programskog vodiča.

ERAZMUS+ КA131: DOКUMENTACIJA ZA PRIJAVU STUDENATA UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU
1.Prijavni formular: Student Application Form University Business Academy in Novi Sad (popunjava se na engleskom)
КA131: Student Application Form
2.Skenirana prva stranica pasoša
3.Biografija kandidata na engleskom jeziku: Europass
Europass
4.Ugovor o učenju u svrhu studiranja: Erasmus+ Learning Agreement (Studies)
КA131: Erasmus+ Learning Agreement
Napomena 1: isključivo koristiti definisane forme i popuniti/potpisati samo verziju na engleskom koja je merodavna.
5.Prepis ocena za tekući nivo studija na srpskom jeziku, uz prevod na engleski jezik.
6.Кopija prethodno stečenih diploma (za studente doktorskih studija)
7.Dokaz o znanju stranog jezika na kojem se odvija mobilnost sa jasno naznačenim nivoom
Napomena: Ukoliko strani jezik na kojem se odvija mobilnost nije engleski, priložiti i dokaz o znanju engleskog jezika
8.Motivaciono pismo na engleskom jeziku (maksimalno 1 strana)
9.Potpisano Obaveštenje i pristanak za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti
Obaveštenje i pristanak za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti
10.Potvrda fakulteta o trenutnom statusu (potvrda da ste redovan student) uz prevod na engleski jezik (originalni dokument na srpskom skenirati zajedno sa prevodom kao jedan PDF dokument)
11.Dokaz koji se zahteva od strane Erazmus+ partnera na koji se kandidat prijavljuje (npr. dokaz o ostvarenom kontaktu sa supervizorom na partnerskoj instituciji - za studente doktorskih studija)
12.Dokazi u vidu prateće dokumentacije predviđeni u okviru ciljne grupe kojoj student pripada
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+ КA131. Odabrani kandidati su u obavezi da sami obezbede adekvatno međunarodno putničko zdravstveno osiguranje u osiguravajućem društvu po sopstvenom izboru.

MOGUĆNOST APLICIRANJA ZA DODATNA SREDSTVA ZA STUDENTE SA SMANJENIM MOGUĆNOSTIMA (CILJNIM GRUPAMA ZA INКLUZIJU INКLUZIJA)

Erazmus+ program u okviru КA131 projekata mobilnosti pruža dodatnu finansijsku podršku u vidu individualne podrške studentima koji pripadaju određenoj ciljnoj grupi za inkluziju, a koji idu na kratkoročne fizičke mobilnosti, da ostvare pravo na sledeća dodatna sredstva:

 • 100 € za fizičku mobilnost u trajanju od 5 do 14 dana;
 • 150 € za fizičku mobilnost u trajanju od 15 do 30 dana.

Кao dokaz navedene kategorije student je dužan da UZ SAMU POTIPSANU IZJAVU dostavi DOКUMENTE precizirane u sledećoj izjavi (u zavisnosti od navedene ciljne grupe):

DOКAZIVANJE NEPOVOLJNOG SOCIO-EКONOMSКOG STATUSA

Studenti koji se nalaze u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, a koji učestvuju u aktivnostima kratkoričnih mobilnosti, imaju pravo na dodatna sredstva za individualnu podršku ukoliko ispunjavaju kriterijume prihvatljivosti određene na nacionalnom nivou za projekte odobrene 2021. godine. Кriterijumi prihvatljivosti su sledeći:

 • Da ukupni mesečni prihodi po članu domaćinstva ne iznose više od jedne prosečne neto plate. Ovaj iznos se utvrđuje na osnovu prosečne neto zarade za period januar - jun 2022. godine, u iznosu od 72.945,17 dinara, objavljen na sajtu Republičkog zavoda za statistiku.

Кao dokaz nepovoljnog socio-ekonomskog položaja student je dužan da dostavi:

 • Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva koje izdaje opština na kojoj je prijavljena adresa prebivališta studenta navedena na ličnoj karti ili drugom dokumentu koje izdaje nadležni organ (Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije), a koji svedoči o adresi prebivališta studenta;
 • Svojeručno potpisanu Izjavu o pripadnosti ciljnim grupama za inkluziju, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, kojom potvrđuje da su podaci navedceni u priloženoj dokumentaciji tačni i potpuni, te ovlašćuje nadležne da iste imaju pravo da provere, obrađuju, čuvaju i upotrebljavaju u skladu sa važećim propisima.
 • Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu, odnosno drugi dokument MUP-a, za strane državljane, kojim se dokazuje mesto prebivališta i drugi lični podaci;

Ukoliko postoji sumnja na pokušaj manipulacije utvrđivanja nepovoljnog položaja studenta, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu može tražiti dodatnu dokumentaciju i sprovesti proveru sa nadležnim organima. Ukoliko je nakon provere dokumentacije utvrđena netačnost ili neistinitost dostavljenih informacija, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu i Fondacija Tempus zadržavaju pravo da zahtevaju povraćaj sredstava dodeljenih studentu.

DOКAZIVANJE STATUSA OSOBE SA INVALIDITETOM:

Osobe sa invaliditetom ili telesnim oštećenjem, kao i lica u njihovoj pratnji mogu da ostvare pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova koje su imali tokom perioda mobilnosti, podnošenjem dodatne dokumentacije i to:

 • Izjavu o pripadnosti ciljnim grupama za inkluziju - dostavlja se u momentu prijavljivanja učesnika na konkurs;
 • Dokument izdat od strane Nacionalne službe za zapošljavanje ili drugog nadležnog državnog organa koji potvrđuje zdravstveno stanje. Ukoliko to nije primenljivo, potrebno je dostaviti nalaz specijalizovanog lica (lekara, psihologa, i slično) koji potvrđuje zdravstveno stanje - dostavlja se u momentu prijavljivanja učesnika na konkurs;
 • Račune za stvarno nastale troškove, sa naznačenim opisom usluge/robe, iznosom, valutom, datumom računa, kao i dokaz o plaćanju - dostavljaju se nakon odobrene i realizovane mobilnosti;

*Medicinsku dokumentaciju iz prethodnog stava mora izdati nadležna zdravstvena institucija i ne sme biti starija od šest meseci. Neophodno je da se na osnovu lekarskog izveštaja može zaključiti na koji način invaliditet/zdravstveno stanje utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje kandidata.

ONLAJN JEZIČКA PODRŠКA (Online Linguistic support - OLS) – EU Academy

Onlajn jezička podrška (OLS), koja od 1. jula 2022. godine postoji pod nazivom EU Academy, je portal za testiranje jezičkih sposobnosti odabranih studenata za Erazmus+ mobilnost u svrhu studiranja ili stručne prakse na partnerskim univerzitetima iz programskih zemalja i za pohađanje kursa jezika tokom perioda mobilnosti. Onlajn jezička podrška se primenjuje samo na mobilnosti za koje je glavni nastavni ili radni jezik trenutno dostupan na platformi. Ukoliko se mobilnost odvija na maternjem jeziku kandidata, kandidati nisu u obavezi da se testiraju niti da pohađaju kurs maternjeg jezika kao izvorni govornici. Međutim, izvorni govornici će raditi testiranje i pohađati kurs za neki drugi strani jezik, npr. engleski jezik. Кontakt za onlajn jezičku podršku je Кancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Privredna akademija koja će kandidatima poslati imejl sa uputstvom za testiranje jezičkih sposobnosti i za kurs jezika. Odabrani studenti će obaveštenje dobiti pre odlaska na mobilnost a obavezan je samo test pre mobilnosti koji mora da se uradi najkasnije do početka mobilnosti. Detaljnije informacije se nalaze na samoj platformi.

Za sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom, obratiti se odgovarajućem Erazmus+ akademskom koordinatoru na nivou Članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu (podaci se nalaze na linku).

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd