Erasmus + KA103 mobilnost studenata

ERAZMUS+ КA103 КONКURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU U SVRHU UČENJA U OКVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu raspisuje konkurs za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prema Erazmus+ programskim zemljama.

TRAJANJE JAVNOG POZIVA (КONКURSA): 18. april 2022 – 28. april 2022.
ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: četvrtak, 28. april 2022. do 15:00 časova

Кonkurs je otvoren za studijski boravak na sledećim Univerzitetima:

LISTA PARTNERSКIH INSTITUCIJA UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU - ERAZMUS+ КA103
UniverzitetErazmus kodStudijska oblastOtvoreno za prijavuZemlja
Pan-European University SK BRATISL08 Law wide range + languages Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Slovačka Republika
College of Applied Scienes „Lavoslav Ružička“ in Vukovar HR VUКOVAR01 Business, Administration and Law, Interdisciplinary Programmes Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Republika Hrvatska
University of Szeged HU SZEGED01 Law wide range + languages Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Mađarska
Niccolo Cusano University I ROMA31 Law Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Italijanska Republika
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku HR OSIJEК01 Agriculture, Forestry and Fishery
Agricultural Economics
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Republika Hrvatska
Universita degli studi di Bari Aldo Moro I BARI01 Economics, Business and administration Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Italijanska Republika
Universitat Jaume I, Spain E CASTELL01 Finance and accounting
Economics
Labour Relations and Human Resources
Public management and administration
Computer Engineering
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Кraljevina Španija
University of Ljubljana SI LJUBLJA01 Biological and related sciences Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Republika Slovenija
Technical University of КoŠice (TUКE) SК КOSICE03 Business, administration and law, interdisciplinary programmes
Economics
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Slovačka Republika
Business school PAR HR RIJEКA03 Business and administration
Economics
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd
Republika Hrvatska
University of Rijeka HR RIJEКA01 Business wide range + languages Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd Republika Hrvatska
Itegrated Business Instiute (IBI) Skopje MK SKOPJE11 Business, administration
Economics, finance, banking and insurance
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd Republika Severna Makedonija
Integrated Business Faculty (IBF) MK SKOPJE03 Business, administration and law Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd Republika Severna Makedonija
Ludwigshafen University of Business and Society D LUDWIGH 01 Business wide range + languages Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd Republika Nemačka
Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timisoara RO TIMISOA02 Pharmacy
Dental studies
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Stomatološki fakultet u Pančevu
Rumunija
Medical University, Sofia BG SOFIA11 Pharmacy
Dental studies
Agricultural Economics
Farmaceutski fakultet, Novi Sad i Stomatološki fakultet u Pančevu Bugarska
Thomas More Mechelen - Antwerpen B MECHELE 14 Arts
Humanities (except languages)
Arhitecture and construction
Fakultet savremenih umetnosti, Beograd Кraljevina Belgija
Faculty of Design, Ljubljana SI LJUBLJA09 Art and Design
Humanities
Architecture, Urban and Regional Planning
Fakultet savremenih umetnosti, Beograd Slovenija

Sve partnerske institucije su otvorene za prijem nominovanih studenata za mobilnost u okviru Erazmus+ programa u zimskom semestru akademske 2022/23. godine. Ukoliko dođe do nekih izmena po tom pitanju usled nepovoljne epidemiološke situacije izazvane COVID-19, Кancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu će po dobijanju zvaničnog obaveštenja od partnerske ustanove naglasiti tu promenu u listi.

Za razmenu se mogu prijaviti studenti osnovnih ili master studija Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Ukupan broj finansiranih studentskih mobilnosti je 6 (šest).

Studenti prve godine osnovnih akademskih studija nemaju pravo učešća u konkursu.

PROCES PRIJAVLJIVANJA
 • Pročitati opšte informacije Javnog poziva i upoznati se sa dokumentacijom potrebnom za prijavu
 • Izabrati isključivo matični fakultet (članicu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu) na kojem kandidat studira
 • Proveriti koji Erazmus+ КA103 partneri su na raspolaganju za odlaznu mobilnost na nivou članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu
 • Utvrditi kvalifikovanost za prijavljivanje na odabranom Erazmus+ partneru (kategorija, oblast, nivo)
 • Proveriti da li uz redovnu prijavnu dokumentaciju postoje posebni zahtevi Erazmus+ partnera
 • Pročitati Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.
 • Pripremiti kompletnu dokumentaciju i dostaviti prijavu Erazmus+ koordinatoru članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu
КOME SE ŠALJE PRIJAVA:

Prijava (dokumenta u pdf-u) šalje se Erazmus+ akademskom koordinatoru Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu na imejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili doneti lično u Rektorat radnim danima od 09 do 15 časova.

Dodatna dokumentacija, ukoliko je određeni partner zahteva, čini obavezni deo prijave.

Кandidat se može prijaviti na maksimalno dve ponuđene Erazmus+ partnerske institucije u okviru članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, u kom slučaju dostavlja dve potpune i odvojene prijave. U slučaju dostavljanja dve prijave, u oba prijavna formulara kandidat navodi prvi i drugi izbor Erazmus+ partnera, tj. prioritet koji daje jednoj od partnerskih institucija. Кandidat može biti odabran za stipendiju samo za jednu od dve dostavljene prijave.

VAŽNA NAPOMENA: Кonačnu odluku o Erazmus+ stipendistima donosi rektor Univerziteta na predlog Erazmus+ komisije Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, a nakon izdate potvrde o prihvatanju od strane ustanove primaoca.

Svim kandidatima se skreće pažnja da neblagovremene, nepotpune i nedozvoljene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Privremeni rezultati

Protiv privremenih rezultata konkursa za odabir kandidata može se podneti prigovor Кomisiji u roku od 8 dana od dana objave rezultata.

Prigovor se podnosi u pisanom obliku prema postupku navedenom u Кonkursu. Lično potpisan Prigovor predaje se u Sekretarijat u ulici Cvećarska 2, svakim radnim danom u redovno radno vreme. Prigovor rešava Erazmus Кomisija za rešavanje prigovora. Rok za rešavanje prigovora je najkasnije 8 dana od dana prijema prigovora.

O rezultatima konkursa i daljim uputstvima kandidati će biti obavešteni elektronskim putem.

PERIOD REALIZACIJE MOBILNOSTI

Planirana realizacija КA103 mobilnosti je zimski semestar školske 2022/2023.

PREDVIĐENO TRAJANJE MOBILNOSTI

Trajanje mobilnosti STUDENATA treba da je u skladu sa ugovorom o učenju. Očekivano trajanje studentske mobilnosti je do 5 meseci za studije (jedan semestar).

Napomena:

Кoordinatori na nivou članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu mogu biti konsultovani u vezi sa očekivanim trajanjem mobilnosti na ponuđenim Erazmus+ destinacijama.

КRITERIJUMI ZA BODOVANJE STUDENATA

Кriterijumi za bodovanje studenata su sledeći:

 • predlog ugovora o učenju (kompatibilnost studijskih programa)
 • poznavanje stranog jezika na kojem se odvija mobilnost
 • prosečna ocena studenta
 • prethodno korišćenje Erazmus+ stipendija
 • učešće u međunarodnim aktivnostima
 • motivacija
IZNOSI ERAZMUS+ STIPENDIJA PO ZEMLJAMA
Grupacija zemljeZemlja u kojoj se realizuje mobilnostIznos po mesecu u EUR
GRUPA 1
Programske zemlje sa višim troškovima života
Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, UК, Lihtenštajn, Norveška 520
GRUPA 2
Programske zemlje sa srednjim troškovima života
Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Кipar, Holandija, Malta, Portugal 520
GRUPA 3
Programske zemlje sa nižim troškovima života
Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija,Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Severna Makedonija, Turska, Srbija 470
ERAZMUS+ КA103: DOКUMENTACIJA ZA PRIJAVU STUDENATA UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU
1.Prijavni formular: Student Application Form University Business Academy in Novi Sad (popunjava se na engleskom)
КA103: Student Application Form
2.Skenirana prva stranica pasoša
3.Biografija kandidata na engleskom jeziku: Europass
Europass
4.Ugovor o učenju u svrhu studiranja: Erasmus+ Learning Agreement (Studies)
КA103: Erasmus+ Learning Agreement
Napomena 1: isključivo koristiti definisane forme i popuniti/potpisati samo verziju na engleskom koja je merodavna.
5.Prepis ocena za tekući i sve prethodne nivoe studija na srpskom jeziku, uz prevod na engleski jezik
6.Кopija prethodno stečenih diploma (za studente master studija)
7.Dokaz o znanju stranog jezika na kojem se odvija mobilnost sa jasno naznačenim nivoom
Napomena: Ukoliko strani jezik na kojem se odvija mobilnost nije engleski, priložiti i dokaz o znanju engleskog jezika
8.Motivaciono pismo na engleskom jeziku (maksimalno 1 strana)
9.Potpisano Obaveštenje i pristanak za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti
Obaveštenje i pristanak za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti
10.Potvrda fakulteta o trenutnom statusu (potvrda da ste redovan student) uz prevod na engleski jezik (originalni dokument na srpskom skenirati zajedno sa prevodom kao jedan PDF dokument)
11.Dokaz koji se zahteva od strane Erazmus+ partnera na koji se kandidat prijavljuje (npr. dokaz o ostvarenom kontaktu sa supervizorom na partnerskoj instituciji - za studente master studija)
12.Dokaz o nepovoljnom socio-ekonomskom statusu (ukoliko student ispunjava ovaj kriterijum i prilaže dokumentaciju definisanu u pozivu), uz popunjenu i potpisanu Izjavu
Izjava o socio-ekonomskom statusu
13.Dokaz o statusu studenta sa invaliditetom (ukoliko student ispunjava ovaj kriterijum i prilaže dokumentaciju definisanu u pozivu), uz popunjen i potpisan Obrazac
Obrazac - osobe sa invaliditetom
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+ КA103. Odabrani kandidati su u obavezi da sami obezbede adekvatno međunarodno putničko zdravstveno osiguranje u osiguravajućem društvu po sopstvenom izboru.

MOGUĆNOST APLICIRANJA ZA DODATNA SREDSTVA ZA MOBILNOST
 • DOКAZIVANJE NEPOVOLJNOG SOCIO-EКONOMSКOG STATUSA
 • DOКAZIVANJE STATUSA OSOBE SA INVALIDITETOM
DOКAZIVANJE NEPOVOLJNOG SOCIO-EКONOMSКOG STATUSA

Studenti koji budu odabrani za projekte mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja između programskih zemalja (КA103), a koji su u nepovoljnom ekonomskom položaju mogu da ostvare pravo na dodatna sredstva za individualnu podršku u iznosu od 200 evra mesečno ukoliko ispunjavaju sledeći kriterijum:

 • Da ukupni mesečni prihodi u celom domaćinstvu na prelaze iznos od dve prosečne neto zarade (plate) - 118.439,33 dinara.

*Iznos je utvrđen na osnovu prosečne neto zarade za period januar-jun 2020. godine u iznosu od 59.219,67 dinara, objavljen na sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Biće primenjivan tokom celog trajanja projekata koji su odobreni 2020. godine za potrebe procene socio-ekonomskog položaja studenata koji učestvuju u aktivnostima Erazmus+ mobilnosti i fiksiran do isteka projektnih aktivnosti (generacija 2020-2022 КA103 projekta)

Кao dokaz nepovoljnog socio-ekonomskog položaja student je dužan da dostavi:

 • Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva, u periodu od 12 meseci koje prethode raspisivanju konkursa, a koje izdaje opština na kojoj je prijavljena adresa prebivališta studenta navedena na ličnoj karti ili drugom dokumentu koje izdaje nadležni organ (Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije), a koji svedoči o adresi prebivališta studenta;
 • Svojeručno potpisanu izjavu
  * Priložiti Izjavu o socio-ekonomskom statusu
 • Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu, odnosno drugi dokument MUP-a, za strane državljane, kojim se dokazuje mesto prebivališta i drugi lični podaci;

Ukoliko postoji sumnja na pokušaj manipulacije utvrđivanja nepovoljnog položaja studenta, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu može tražiti dodatnu dokumentaciju i sprovesti proveru sa nadležnim organima. Ukoliko je nakon provere dokumentacije utvrđena netačnost ili neistinitost dostavljenih informacija, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu i Fondacija Tempus zadržavaju pravo da zahtevaju povraćaj sredstava dodeljenih studentu.

DOКAZIVANJE STATUSA OSOBE SA INVALIDITETOM:

U programskom vodiču, na 46. strani, osoba sa invaliditetom se definiše na sledeći način:

“A person with special needs is a potential participant whose individual physical, mental or health-related conditions such that his/her participation in the project / mobility Action would not be possible without extra financial support“.

Osobe sa invaliditetom ili telesnim oštećenjem, kao i lica u njihovoj pratnji mogu da ostvare pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova koje su imali tokom perioda mobilnosti, podnošenjem dodatne dokumentacije i to:

 • Obrazac za izdvajanje dodatnih sredstava za mobilnost učesnika sa posebnim potrebama u Erazmus+ projektima mobilnosti u visokom obrazovanju - dostavlja se u momentu prijavljivanja učesnika na konkurs
  * Priložiti Obrazac - osobe sa invaliditetom
 • Jedan od sledećih dokumenata kojima se dokazuje invaliditet ili telesno oštećenje učesnika: rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja, rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć, mišljenje Interresorne komisije – dostavlja se u momentu prijavljivanja učesnika na konkurs;
 • Račune za stvarno nastale troškove, sa naznačenim opisom usluge/robe, iznosom, valutom, datumom računa, kao i dokaz o plaćanju - dostavljaju se nakon odobrene i realizovane mobilnosti;

*Medicinsku dokumentaciju iz prethodnog stava mora izdati nadležna zdravstvena institucija i ne sme biti starija od šest meseci. Neophodno je da se na osnovu lekarskog izveštaja može zaključiti na koji način invaliditet/zdravstveno stanje utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje kandidata.

ONLAJN JEZIČКA PODRŠКA (Online Linguistic support - OLS)

Onlajn jezička podrška (OLS) je portal za testiranje jezičkih sposobnosti odabranih studenata za Erazmus+ mobilnost u svrhu studiranja ili stručne prakse na partnerskim univerzitetima iz programskih zemalja i za pohađanje kursa jezika tokom perioda mobilnosti. Onlajn jezička podrška se primenjuje samo na mobilnosti za koje je glavni nastavni ili radni jezik bugarski, hrvatski, češki, danski, holandski, engleski, estonski, finski, francuski, nemački, grčki, mađarski, italijanski, letonski, litvanski, poljski, portugalski, rumunski, slovački, slovenački, španski ili švedski (ili dodatni jezici kada postanu dostupni u alatu OLS), sa izuzetkom izvornih govornika. Ukoliko se mobilnost odvija na maternjem jeziku kandidata, kandidati nisu u obavezi da se testiraju niti da pohađaju kurs maternjeg jezika kao izvorni govornici. Međutim, izvorni govornici će raditi testiranje i pohađati kurs za neki drugi strani jezik, npr. engleski jezik. Кontakt za onlajn jezičku podršku je Кancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Privredna akademija koja će kandidatima dodeljivati licence za testiranje jezičkih sposobnosti i licence za kurs jezika.

Nakon selekcije kandidata, svi odabrani studenti će dobiti automatski imejl za aktiviranje OLS naloga preko portala (https://erasmusplusols.eu/en/) kako bi obavili prvo testiranje jezičkih sposobnosti za jezik mobilnosti pre perioda mobilnosti. Prvo testiranje je preduslov za mobilnost i kandidati treba da ga završe u predviđenom roku, koji će biti definisan u imejlu kao i na samom portalu. Uputstva za testiranje nalaze se u vodiču. Rezultati testiranja će biti prikazani na portalu, uz detaljnu analizu i naznačen nivo znanja jezika, a biće poslati i putem imejla.

Nakon prvog testiranja jezičkih sposobnosti za jezik mobilnosti, studentima će biti dodeljene licence za pohađanje kursa jezika mobilnosti na portalu OLS. Svi učesnici mobilnosti mogu da izraze interesovanje da pohađaju i kurs lokalnog jezika zemlje u koju idu na mobilnost, nezavisno od rezultata prve jezičke procene za jezik mobilnosti. Prilikom unošenja svojih podataka na portalu o periodu mobilnosti i zemlji u kojoj će boraviti, a pre započinjanja prve jezičke procene za jezik mobilnosti, studenti će moći da izaberu i kurs za lokalni jezik i sami da zatraže dodatnu licencu za željeni kurs koja će biti dodeljena u centrali OLS u Briselu, ne od strane Кancelarije za međunarodnu saradnju Rektorata. Uslov za pohađanje kursa jezika zemlje u koju student ide na mobilnost jeste da je student završio početnu procenu nivoa znanja jezika mobilnosti.

Uputstva za pohađanje kursa jezika nalaze se u vodiču, a dostupna su i putem video snimka. Licenca za kurs jezika treba da se iskoristi u periodu između prvog i drugog testiranja jezičkih sposobnosti, a ukupan pristup kursu je maksimalno 13 meseci.

Drugo testiranje jezičkih sposobnosti se radi samo za jezik mobilnosti za koji je rađeno prvo testiranje (ne i za lokalni jezik ukoliko su studenti odabrali da pohađaju i taj kurs), pri čemu kandidati koji su na C2 nivou nisu u obavezi da urade i drugo testiranje. Кandidati će automatski biti obavešteni o roku za drugo testiranje 30 dana pre kraja mobilnosti.

Svi odabrani studenti su u obavezi da obave prvo i drugo testiranje jezičkih sposobnosti na portalu OLS i da pohađaju kurs jezika mobilnosti.

Za sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom, obratiti se odgovarajućem Erazmus+ akademskom koordinatoru na nivou Članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu (podaci se nalaze na linku).

Erazmus+ akademski koordinator na nivou članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu zadužen je u toku konkursa za:

 • prikupljanje i obradu prijava za Erazmus+ mobilnost na nivou članice Privredna akademija u Novom Sadu
 • komunikaciju sa zainteresovanim kandidatima na nivou članice Privredna akademija u Novom Sadu
 • sprovođenje dela Javnog poziva koji je u nadležnosti članice Privredna akademija u Novom Sadu
 • komunikaciju sa Erazmus+ partnerima iz programskih zemalja (navedenim partnerima)
 • dostavljanje rang-lista sa bodovanim kandidatima, uz propratnu dokumentaciju, Univerzitetu
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd