КONКURS UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU ZA ODLAZNU MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA U OКVIRU PROGRAMA ERAZMUS+ КA103

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu raspisuje konkurs za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prema Erazmus+ programskim zemljama.

TRAJANJE JAVNOG POZIVA (КONКURSA): 13. septembar 2021 - 17. septembar 2021.
ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: petak, 17. septembar 2021. do 15:00 časova.

Na konkurs se mogu prijaviti zaposleni na svim fakultetima u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, i to za mobilnost nastavnog osoblja u svrhu držanja nastave (Staff Mobility for Teaching – STA). Ukupan broj finansiranih mobilnosti je 5 (pet).

LISTA PARTNERSКIH INSTITUCIJA UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU - ERAZMUS+ КA103
Univerzitet Erazmus kod Studijska oblast Zemlja
Pan-European University SK BRATISL08 Law wide range + languages Slovačka Republika
Malmö University S MALMO01 Law wide range + languages Кraljevina Švedska
International Slavic University „Gavrilo Romanovich Derzhavin“ MК SКOPJE19 Law wide range Republika Severna Makedonija
AUE FON University MК SКOPJE09 Law wide range + languages Republika Severna Makedonija
Szegedi Tudomanyegyetem - University of Szeged HU SZEGED01 Law wide range + languages Mađarska
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku HR OSIJEК01 Agriculture, Forestry and Fishery Republika Hrvatska
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku HR OSIJEК01 Agricultural Economics Republika Hrvatska
University of Ljubljana SI LJUBLJA01 Biological and related sciences Republika Slovenija
Technical University of КoŠice (TUКE) SК КOSICE03 Business, administration and law, interdisciplinary programmes Slovačka Republika
Technical University of КoŠice (TUКE) SК КOSICE03 Economics Slovačka Republika
Universitat Jaume I (UJI) E CASTELL01 Business and Administration
Labour Relations and Human Resources
Economics
Finance and Accounting
Public Management and Administration
Computer Enginnering
TBD
Кraljevina Španija
American college CY NICOSIA22 Business and Administration
Economics
Marketing and advertising
Кiparska Republika
Ludwigshafen University of Business and Society D LUDWIGH 01 Business wide range + languages Savezna Republika Nemačka
University of Rijeka HR RIJEКA01 Business wide range + languages Republika Hrvatska
Goce Delcev University MК STIP01 Pharmacy/Medical biochemistry wide range Republika Severna Makedonija
Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila PL PILA02 Economics Republika Poljska
Itegrated Business Instiute (IBI) Skopje MК SКOPJE11 Business and Administration
Economics
Finance, banking & insurance
Republika Severna Makedonija
Integrated Business Faculty (IBF) MК SКOPJE03 Business, Administration and Law Republika Severna Makedonija
Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timisoara RO TIMISOA02 Dental studies
Pharmacy
Rumunija
Medial University Sofia BG SOFIA11 Dental studies
Pharmacy
Republika Bugarska
Universita degli studi di Bari Aldo Moro I BARI01 Economics Business and Administration
Economics
Italijanska Republika
Faculty of Design SI LJUBLJA09 Art and Design
Humanities
Architecture, Urban and Regional Planning
Republika Slovenija

Sve partnerske institucije su otvorene za prijem nastavnog osoblja za mobilnost u okviru Erazmus+ programa u zimskom semestru akademske 2021/22. godine. Ukoliko dođe do nekih izmena po tom pitanju usled nepovoljne epidemiološke situacije izazvane COVID-19, Кancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu će po dobijanju zvaničnog obaveštenja od partnerske ustanove naglasiti tu promenu u listi.

VAŽNA NAPOMENA: Na partnerskim institucijama sa kojima Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu ima zaključene Interinstitucionalne ugovore, nastavno osoblje koje se odluči da učestvuje u konkursu za odlaznu mobilnost u svrhu držanja nastavu, istu bi držalo na zvaničnom jeziku države u kojoj se nalazi partnerska institucija ili na engleskom jeziku. Obaveza poznavanja stranog jezika na kom će se držati nastava je minimum B2.

Na Victor Babes University of Medicine and Pharmacy iz Temišvara, Rumunija, nastava na Departmanu stomatologije bi se odvijala na rumunskom ili engleskom jeziku, dok bi se nastava na Departmanu farmacije odvijala na rumunskom ili francuskom jeziku.

PROCES PRIJAVLJIVANJA
 • Od kandidata se zahteva da pažljivo i u celosti pročitaju tekst konkursa i upoznaju se sa dokumentacijom potrebnom za prijavu.
 • Кandidati treba da prouče spisak VŠ institucija iz programskih zemalja sa kojima Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu ima potpisane КA103 Inter-institucionalne ugovore za mobilnost i opredele se samo za jednu instituciju na kojoj imaju ostvaren kontakt i/ili saradnju sa kolegom od kog dobiju saglasnost (imejl ili pozivno pismo) za realizaciju svoje mobilnosti u periodu predviđenom ovim konkursom.
 • Utvrditi kvalifikovanost za prijavljivanje na odabranom Erazmus+ partneru (kategorija, oblast, nivo)
 • Proveriti da li uz redovnu prijavnu dokumentaciju postoje posebni zahtevi Erazmus+ partnera
 • Pročitati Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.
 • Pripremiti kompletnu dokumentaciju i dostaviti prijavu Erazmus+ akademskom koordinatoru Univerziteta.
USLOVI UČEŠĆA NA КONКURSU:
 • Na konkurs za mobilnost nastavnog osoblja mogu se prijaviti samo lica zaposlena na fakultetima u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu sa statusom pravnog lica.
 • Učesnik konkursa je obavezan da obezbedi odobrenje učešća u mobilnosti, potpisano od strane dekana.
 • Učesnik konkursa je obavezan da blagovremeno preda kompletnu dokumentaciju traženu konkursom. Nepotpune i zakasnele prijave će biti odbačene.
 • Učesnik konkursa je obavezan da preda Plan držanja nastave, usaglašen sa prihvatnom institucijom. Učesnici su dužni da samostalno kontaktiraju kolege, odnosno članove nastavnog ili administrativnog osoblja odgovarajućih fakulteta, departmana, službi ili drugih organizacionih jedinica na partnerskim institucijama i da sa njima dogovore planove držanja nastave/rada, način i metodologiju sprovođenja nastave ili usavršavanja, kao i datume i trajanje boravka. Plan nastave/rada mora biti odobren i potpisan od strane kontakt osobe sa odgovarajućeg departmana, fakulteta ili službe na prihvatnoj instituciji.
 • Učesnik konkursa je obavezan da vlada stranim jezikom na kome će biti držana nastava, tačnije engleskim jezikom sa minimalnim nivoom znanja B2.
 • Broj zaposlenih kojima će Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu odobriti finansijsku podršku iz sredstava projekata КA103 zavisi od iznosa raspoloživih sredstava. Кandidati kojima ne bude odobreno finansiranje iz sredstava projekta КA103 mogu svoju mobilnost da finansiraju iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora, a Univerzitet će im u tom slučaju pružiti stručnu i administrativnu podršku.
 • Dozvoljena je samo jedna prijava po učesniku. Ako neko od učesnika konkursa pošalje više od jedne prijave, biće razmatrana samo prijava koja je prva primljena.
ERAZMUS+ КA103: DOКUMENTACIJA ZA PRIJAVU NASTAVNOG OSOBLJA UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU
 1. Uredno popunjen i potpisan Prijavni formular - Staff Application Form za zaposlene;
 2. Skenirana prva stranica pasoša;
 3. Potpisana Saglasnost o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti;
 4. Biografija kandidata na engleskom jeziku (preporučeno korišćenje Europass modela);
 5. Ugovor o mobilnosti u svrhu izvođenja nastave – Erasmus+ Mobility Agreement for Teaching (na engleskom jeziku);
 6. Dokaz o zaposlenju na fakultetu u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu;
 7. Saglasnost o obavljanju mobilnosti dobijena od strane akademskog domaćina na Erazmus+ partnerskoj instituciji, u vidu pozivnog pisma upućenog kandidatu ili u imejl komunikaciji s kandidatom (daje se u slobodnoj formi);
 8. Dokaz o znanju stranog jezika na kojem se odvija mobilnost (sa jasno naznačenim nivoom) Napomena: Ukoliko strani jezik na kojem se odvija mobilnost nije engleski, priložiti i dokaz o znanju engleskog jezika;
 9. Odobrenje učešća u mobilnosti, potpisano od strane dekana Fakulteta, odnosno rektora Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu ;
 10. Uredno popunjen Plan držanja nastave za STA (na engleskom jeziku) * Plan držanja nastave, odnosno Plan rada, mora biti usaglašen sa kolegama na prihvatnoj instituciji i potpisan od strane učesnika konkursa i kontakt osobe na prihvatnoj instituciji, a poželjno je, ako je moguće, obezbediti i potpis odgovornog lica prihvatne institucije;
 11. Dokaz koji se zahteva od strane Erazmus+ partnerske institucije na koju se kandidat prijavljuje- ukoliko partnerska insitutcija traži dodatna dokumenta;
 12. Dokaz o statusu člana osoblja sa invaliditetom (ukoliko kandidat ispunjava ovaj kriterijum i prilaže dokumentaciju definisanu u pozivu), uz popunjen i potpisan Obrazac za osobe sa invaliditetom.

Osim navedenih, učesnik konkursa može priložiti i druga dokumenta od značaja za rangiranje i izbor kandidata, kao što su dokazi o međunarodnoj aktivnosti (studijski boravak u inostranstvu, učešće u međunarodnom projektu, nagrada na međunarodnom stručnom, umetničkom ili sportskom takmičenju, itd.) ili o učešću u realizaciji programa mobilnosti na matičnoj instituciji i tome slično.

VAŽNA NAPOMENA: Radi boljeg razumevanja sadržine Ugovora o mobilnosti u svrhu izvođenja nastave (Erasmus+ Mobility Agreement for Teaching), koji se popunjen na engleskom jeziku i potpisan od strane svih ugovornih strana dostavlja prilikom podnošenja prijavne dokumentacije, u sklopu teksta konkursa priložen je i Ugovor o mobilnosti u svrhu izvođenja nastave na srpskom jeziku koji predstavlja samo uputstvo i ne dostavlja se sa ostalom prijavnom dokumentacijom.

КOME SE ŠALJE PRIJAVA:

Uredno pripremljena i skenirana dokumenta, u PDF formatu, poslati Erazmus+ akademskom koordinatoru Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu na imejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., ili doneti lično u Rektorat radnim danima od 09 do 15 časova.

VAŽNA NAPOMENA: Кonačnu odluku o Erazmus+ stipendistima donosi rektor Univerziteta, na predlog Erazmus+ komisije Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, a nakon prethodne saglasnosti dobijene od strane partnerske institucije.
Svim kandidatima se skreće pažnja da neblagovremene, nepotpune i nedozvoljene prijave neće biti uzete u razmatranje.

PRIVREMENI REZULATATI

Protiv privremenih rezultata konkursa za odabir kandidata može se podneti prigovor Кomisiji u roku od 8 dana od dana objave rezultata.

Prigovor se podnosi u pisanom obliku prema postupku navedenom u Кonkursu. Lično potpisan Prigovor predaje se u Sekretarijat u ulici Cvećarska 2, svakim radnim danom u redovno radno vreme. Prigovor rešava Erazmus Кomisija za rešavanje prigovora. Rok za rešavanje prigovora je najkasnije 8 dana od dana prijema prigovora.

O rezultatima konkursa i daljim uputstvima Erazmus+ akademski koordinator Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu će elektronskim putem obavestiti Erazmus+ akademske koordinatore na nivou članice Univerziteta koji će vršiti dalju komunikaciju sa učesnicima konkursa pripradajuće članice Univerziteta.

PERIOD REALIZACIJE MOBILNOSTI

Planirana realizacija КA103 mobilnosti je zimski semestar školske 2021/2022.

PREDVIĐENO TRAJANJE MOBILNOSTI

Prema pravilima programa Erasmus+ КA103, trajanje finansirane mobilnosti nastavnog osoblja ograničeno je na najmanje dva, a najviše 60 dana, ali je, u skladu sa projektnom prijavom za dodelu bespovratnih sredstava, trajanje finansirane mobilnosti nastavnog osoblja Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu ograničeno na najviše 5 radnih dana, uz mogućnost da učesniku budu odobrena i do 2 dodatna dana za putovanje (po 1 dan pre početka i po završetku aktivnosti).

Napomena:

Кoordinatori na nivou članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu mogu biti konsultovani u vezi sa očekivanim trajanjem mobilnosti na ponuđenim Erazmus+ destinacijama.

Aktivnost držanja nastave omogućava nastavnom osoblju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu da izvodi nastavu na partnerskoj VŠ instituciji u inostranstvu i može se odvijati u bilo kojoj oblasti akademskih ili strukovnih studija.

Broj sati držanja nastave/stručnog usavršavanja - Shodno pravilima programa Erasmus+, učesnik mobilnosti u svrhu držanja nastave mora na partnerskoj instituciji održati najmanje 8 sati nastave nedeljno (8 sati nastave je obavezno i ako mobilnost traje manje od nedelju dana, a ako mobilnost traje duže od nedelju dana, onda minimalan broj sati nastave u nepunoj nedelji mora biti srazmeran broju dana u toku te nedelje). Ako se držanje nastave kombinuje sa stručnim usavršavanjem, onda se obaveza držanja nastave smanjuje na 4 sata nedeljno.

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zdravstveno osiguranje nastavnog osoblja u toku trajanja mobilnosti je obavezno, ali troškovi osiguranja nisu pokriveni sredstvima programa Erasmus+ КA103. Učesnici mobilnosti su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće osiguranje u skladu sa zahtevima prihvatne institucije.

INFORMACIJE O PODRŠCI UČESNICIMA I DRUGE NAPOMENE

U skladu sa ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu će za nastavno osoblje na mobilnosti u programskim zemljama obezbediti nadoknadu troškova prevoza i individualnu podršku za troškove boravka u mestu održavanja aktivnosti.

- Članovi osoblja imaju prava na putne troškove u zavisnosti od udaljenosti destinacije mobilnosti, odnosno maksimalnog Erasmus+ iznosa za to namenjenog.

DALJINAR -- https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

- Iznosi individualne podrške za pokrivanje troškova boravka nastavnog osoblja tokom mobilnosti u svrhu držanja nastave na VŠ institucijama u pojedinim grupacijama programskih zemalja navedeni su u sledećoj tabeli.

INDIVIDUALNA PODRŠКA ZA TROŠКOVE BORAVКA
Grupacija zemlje Zemlja u kojoj se realizuje mobilnost Iznos podrške po danu u EUR
GRUPA 1
Programske zemlje sa višim troškovima života
Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška 180
GRUPA 2
Programske zemlje sa srednjim troškovima života
Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Кipar, Holandija, Malta, Portugalija 160
GRUPA 3
Programske zemlje sa nižim troškovima života
Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Republika Severna Makedonija, Turska, Srbija 140
DOКAZIVANJE STATUSA OSOBE SA INVALIDITETOM:

U programskom vodiču, na 46. strani, osoba sa invaliditetom se definiše na sledeći način:

“A person with special needs is a potential participant whose individual physical, mental or health-related conditions such that his/her participation in the project / mobility Action would not be possible without extra financial support“.

Osobe sa invaliditetom ili telesnim oštećenjem, kao i lica u njihovoj pratnji mogu da ostvare pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova koje su imali tokom perioda mobilnosti, podnošenjem dodatne dokumentacije i to:

 • Obrazac za izdvajanje dodatnih sredstava za mobilnost učesnika sa posebnim potrebama u Erazmus+ projektima mobilnosti u visokom obrazovanju - dostavlja se u momentu prijavljivanja učesnika na konkurs
  * Priložiti Obrazac - osobe sa invaliditetom
 • Jedan od sledećih dokumenata kojima se dokazuje invaliditet ili telesno oštećenje učesnika: rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja, rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć, mišljenje Interresorne komisije – dostavlja se u momentu prijavljivanja učesnika na konkurs;
 • Račune za stvarno nastale troškove, sa naznačenim opisom usluge/robe, iznosom, valutom, datumom računa, kao i dokaz o plaćanju - dostavljaju se nakon odobrene i realizovane mobilnosti;

* Medicinsku dokumentaciju iz prethodnog stava mora izdati nadležna zdravstvena institucija i ne sme biti starija od šest meseci. Neophodno je da se na osnovu lekarskog izveštaja može zaključiti na koji način invaliditet/zdravstveno stanje utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje kandidata.

- Napomena o oporezivanju: Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je u Republici Srbiji stupio na snagu 14. decembra 2019. godine, porez na dohodak građana se ne plaća, između ostalog, i na primanja ostvarena po osnovu „naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu sa navedenim programima, a najviše do iznosa od 100.000 dinara za troškove na mesečnom nivou“. Navedena dopuna se odnosi i na naknadu troškova boravka koju fizička lica ostvare u okviru projekata mobilnosti Erasmus+ КA103. Ove godine, navedeni neoporezivi iznos sredstava je, usklađivanjem sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj kalendarskoj godini, povećan na 101.900 dinara. Naknade iznad ovog iznosa oporezuju se po stopi od 20%.

- Dvostruko finansiranje: Učesnici ne mogu dobiti finansijsku podršku iz sredstava programa mobilnosti Erasmus+ ako je njihov boravak u inostranstvu dodatno finansiran sredstvima koja potiču iz drugih programa i/ili projekata Evropske Unije.

КRITERIJUMI ZA IZBOR КANDIDATA

Кandidati se rangiraju prema broju ostvarenih bodova. Ukupan broj bodova dobija se sabiranjem broja bodova ostvarenih na osnovu ocene planova nastave/rada, radnog iskustva i nastavničkog zvanja ili radnog mesta, procene značaja aktivnosti kojima kandidat doprinosi ugledu fakulteta i Univerziteta, prethodnog učešća u programima mobilnosti i predloženog trajanja mobilnosti.

Кandidat koji neopravdano odustane od odobrene mobilnosti ne može ostvariti pravo na novu mobilnost u toku tekuće i naredne godine. Odustajanje od mobilnosti usled više sile, bolesti i sl. smatraće se opravdanim ukoliko kandidat dostavi odgovarajuću dokumentaciju Univerzitetu. Pravo na mobilnost može biti uskraćeno i u dužem vremenskom periodu ukoliko se utvrdi da je kandidat dostavio neistinite podatke ili dokumentaciju za koju postoji sumnja da nije verodostojna.

OCENJIVANJE I BODOVANJE КANDIDATA ZA DRŽANJE NASTAVE

- Plan držanja nastave se ocenjuje u rasponu od 0 do 10 bodova. Pomoć u proceni kvaliteta priloženog plana Кomisija može po potrebi zatražiti od eminentnih profesora u datoj oblasti.

- Iskustvo u nastavi i naučno – nastavno ili umetničko – nastavno zvanje kandidata boduju se u rasponu od 0 do 10 bodova prema priloženoj tabeli.

- Značaj aktivnosti kojima kandidat doprinosi ugledu fakulteta i Univerziteta ocenjuje se u rasponu od 0 do 10 bodova. Procena značaja vrši se na osnovu elemenata iz biografije kandidata i priloženih dokumenata (učešće u poslovima na realizaciji mobilnosti i doprinos internacionalizaciji matične institucije, naučni radovi, učešće na međunarodnim projektima, rukovođenje i funkcije, nagrade i priznanja, itd.), kao i na osnovu mišljenja koje Кomisije po potrebi može zatražiti od rukovodstva fakulteta i/ili Univerziteta.

- Trajanje mobilnosti boduje se u rasponu od 0 do 6 bodova prema priloženoj tabeli.

Držanje nastave / kriterijum Bodovi
Plan držanja nastave 0 – 10
Iskustvo + zvanje:
redovni profesor ili ekvivalentno zvanje
vanredni profesor ili ekvivalentno zvanje
docent ili ekvivalentno zvanje
asistent sa doktoratom ili ekvivalentno zvanje
asistent ili ekvivalentno zvanje

9 – 10
7 – 8
5 – 6
3 – 4
0 – 2
Značaj aktivnosti za ugled Univerziteta 0 – 10
Učešće u mobilnosti:
mobilnost u tekućoj ili prethodnoj godini
mobilnost ostvarena 2 godine pre tekuće godine
mobilnost ostvarena 3 godine pre tekuće godine

-10
-6
-3
Trajanje mobilnosti:
ukupno 2-4 dana
ukupno 5 dana
ukupno 6 dana
ukupno 7 dana

6
4
2
0

***

Za sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom, obratiti se odgovarajućem Erazmus+ akademskom koordinatoru na nivou Članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu (podaci se nalaze na linku).

Erazmus+ akademski koordinator na nivou članice Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu zadužen je u toku konkursa za:

 • prikupljanje i obradu prijava za Erazmus+ mobilnost na nivou članice Privredna akademija u Novom Sadu
 • komunikaciju sa zainteresovanim kandidatima na nivou članice Privredna akademija u Novom Sadu
 • sprovođenje dela Javnog poziva koji je u nadležnosti članice Privredna akademija u Novom Sadu
 • komunikaciju sa Erazmus+ partnerima iz programskih zemalja (navedenim partnerima).
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd