KONKURS ERASMUS: MOBILNOST ZA NASTAVNO OSOBLJE

Na osnovu: potpisanog Inter-institucionalnog sporazuma u sklopu projekta u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince broj 2018-1-HRO1-KA107-047219.

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU, FAKULTET ZA EKONOMIJU I INŽENJERSKI MENADŽMENT

Dana 1. NOVEMBRA 2019. godine objavljuje

INTERNI KONKURS

za dodelu bespovratne finansijske podrške odlazne mobilnosti osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru programa Erasmus+ KA1 projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja IPA zajednice - Zapadni Balkan za projekat 2018-1-HRO1-KA107-047219

A Opšti uslovi Konkursa

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU, objavljuje Konkurs za izbor nastavnog osoblja kojem će se dodeliti bespovratna finansijska podrška za odlazak na mobilnost u svrhu podučavanja (STA) na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru u Hrvatskoj, s kojom UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU, ima potpisan Inter-institucionalni sporazum u sklopu projekta broj 2018-1-HRO1-KA107-047219 u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

U skladu sa odobrenim sredstvima proračuna projekta, finansijska podrška koja se može dodeliti dostupna je za 1 kandidata koji bude izabran/a konkursom. Kandidati koji se prijave na Konkurs, zadovolje sve uslove Konkursa, a ne budu u kategoriji za dodelu bespovratnih sredstava, mogu na razmenu otići u vlastitom trošku kao zero-grand osoblje. Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na osoblje koje ima podršku.

Zaposleni na Univerzitetu mogu se prijaviti na Konkurs za mobilnost u svrhu:

podučavanja - održavanja predavanja - STA (nastavno osoblje)

Ovom se aktivnošću omogućuje nastavnom osoblju UVO-a da podučavaju u partnerskoj visokoobrazovnoj ustanovi u inostranstvu. Mobilnost osoblja u sklopu kokursa može se odvijati u području studija/akademskoj disciplini koja je navedena u sporazumu o partnerstvu.

Aktivnost podučavanja u svim slučajevima mora obuhvatati najmanje 8 sati podučavanja nedeljno i za kraći period boravka. Ako mobilnost traje duže od jedne nedelje, minimalan broj sati nastave u nepunoj nedelji mora biti proporcionalan trajanju te nedelje.

Trajanje mobilnosti u svrhu podučavanja prema Programu Erasmus+ može trajati minimalno 5 dana do najviše 2 meseca.

Sve aktivnosti mobilnosti u okviru ovog projekta programa Erasmus+ mogu se ostvariti najkasnije do 30.06.2020.

Realizacija perioda mobilnosti u svrhu osposobljavanja na projektu 2018-1-HRO1-KA107-047219 predviđena je u letnjem semestru ak. god. 2019./2020. Proračunom projekta predviđeno je trajanje mobilnosti u periodu od 5 radnih dana.

Međusobna prava, obaveze i druga pitanja od značaja za mobilnosti za ugovorne strane (pojedinog odabranog učesnika mobilnosti, matične ustanove i ustanove domaćina) i definisani iznos i uslove dodele novčane podrške biće regulisane Ugovorom o dodeli finansijske podrške za Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu podučavanja i Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja.

Kandidati/kinje koji učestvuju u aktivnostima mobilnosti u sklopu programa Erasmus+ moraju biti zdravstveno osigurani za vreme trajanja mobilnosti na ustanovi domaćinu. Kandidat/kinja je dužan sam pribaviti potrebno osiguranje. Ukoliko je za boravak na ustanovi domaćinu potrebna viza, te je dužan da sam obezbedi i vizu u svrhu stručnog usavršavanja na inostranoj visokoobrazovnoj ustanovi.

Detaljnije informacije o Erasmus+ programu mogu se pronaći na Internet stranicama Agencije za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr), na web stranici: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_hr., u rubrici Aktivnosti/Erasmus+ na mrežnim stranicama ustanove domaćina (www.vevu.hr) kao i na Internet stranici (www.privrednaakademija.edu.rs) link: www.privrednaakademija.edu.rs/sr/univerzitet/saradnja/erasmus-projekti.html

Konkurs je otvoren od 1. Novembra 2019. do 15. Novembra 2019.

B Uslovi za pristup

Kandidati/kandidatkinje moraju zadovoljavati sledeće uslove:

 1. biti deo nastavnog (osobe u naučno-nastavnim, nastavnim i stručnim zvanjima u saradničkim zvanjima asistenata kao i saradnika u nastavi koji su uključeni u proces nastave) osoblja ustanove UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA, FAKULTET ZA EKONOMIJU I INŽENJERSKI MENADŽMENT
 2. imati saglasnost neposrednog rukovodioca o odsustvu kandidata/kandidatkinje s radnog mesta.
 3. imati potpisan i overen Staff Mobility Agreement (Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja) od strane kandidata koji se prijavljuje i ustanove domaćina.
 4. Imati zadovoljavajuće znanje stranog jezika na kojem će održavati nastavu.

Aktivnost Erasmus+ mobilnosti mora se ostvariti u partnerskoj zemlji različitoj od zemlje u kojoj član osoblja inače boravi. Nije potrebno imati državljanstvo zemlje u kojoj se nalazi matična visoko-obrazovna ustanova odnosno kandidati mogu imati status izbeglice, osobe bez državljanstva ili osobe s prijavljenim boravištem u zemlji iz koje dolaze.

C Kriterijumi za izbor kandidata/kandidatkinja:

 1. potpuno i ispravno popunjen prijavni obrazac te potpuna dokumentacija tražena Konkursom
 2. kvalitet i sadržaj plana rada
 3. način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu, korist za dalji rad na matičnoj ustanovi
 4. znanje jezika stručnog usavršavanja, odnosno jezika na kojem će se držati nastava
 5. doprinos uspostavljanju Erasmus+ saradnje
 6. podsticanje jednakog broja mobilnosti po katedrama
 7. prednost će se dati kandidatima/kandidatkinjama koji do sada nisu učestvovali u Erasmus+ programu.

Detaljnije obrazloženje kriterijuma za izbor nastavnog osoblja objavljeno je uz tekst Konkursa u dokumentu. Smernice za izbor nastavnog osoblja u okviru Erasmus+ konkursa (Prilog II), koje donosi Erasmus Komisija.

D Postupak prijave

Prijavni obrasci dostupni su na stranici: www.privrednaakademija.edu.rs/sr/univerzitet/saradnja/erasmus-projekti.html

Poslati skenirano u elektroničkom obliku (PDF) na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., prijavni obrazac, Sporazumom o mobilnosti u svrhu osposobljavanja i obrazac diseminacije.

pod naslovom: Prijava za Erasmus+ KA107-STA. - ime i prezime kandidata.

Zatim je svu dokumentaciju navedenu pod H u Konkursu potrebno poslati preporučenom poštom s povratnicom na adresu:

Ustanova : Univerzitet Privredna Akademija u Novom Sadu

Adresa: Cvećarska br.2 ,21000 Novi Sad svakim radnim danom od 9h -15h

Kontakt osoba: Svetlana Marković , sekretar Univerziteta

Za Konkurs Erasmus+ programa – Erasmus Komisija

„NE otvarati“ – Konkurs KA1 -107- 2017.g. – STA

Ili lično predati u Rektorat , Cvećarska br.2 ,21000 Novi Sad svakim radnim danom od 9h -15h (osim zadnjeg dana prijave, najkasnije do 12.00 sati u podne).

Na prednju stranu koverte napisati ime, prezime i adresu kandidata koji šalje prijavu.

Prijave na konkurs se primaju zaključno sa 1. Martom do 12.00 sati (podne). Neispravno popunjeni prijavni obrasci ili prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ukoliko se šalju poštom, prijave moraju biti poslate isključivo preporučenom poštom s povratnicom do krajnjeg roka za prijavu. Datum poštanskog pečata koji se nalazi na koverti prijave ne sme biti kasniji od krajnjeg datuma određenog za prijavu.

Prijave koje Univerzitet primi samo elektronskim putem ili prijave poslate poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatraće se nevažećim.

E Postupak izbora kandidata

Postupak izbora odvija se u tri kruga:

 1. krug - administrativna provera prijava
 2. krug - evaluacija plana rada i diseminacije iz Sporazuma
 3. krug - vrednovanje kandidata/kandidatkinja za mobilnost prema kriterijumima bodovanja od strane Erasmus Komisije.

Proces izbora kandidata vodiće se načelima jednakosti, pravičnosti i transparentnosti.

Kandidati će biti odabrani u skladu sa zadatim kriterijumima te u okviru dostupnih sredstava.

F Objava rezultata Konkursa

Privremeni rezultati Konkursa s rang listom prihvaćenog osoblja biće objavljeni na Internet stranicama Univerziteta, najkasnije 8 dana nakon završetka roka za prijavu na Konkurs.

Konačni rezultati sa rang listom biće objavljeni nakon isteka roka za rešavanje prigovora (8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora).

Svi kandidati biće obavešteni o rezultatima Konkursa elektronskom poštom kao i primiće uputstva za dalje procedure.

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podneti prigovor u roku od 8 dana od objave privremenih rezultata Konkursa. Prigovor se podnosi u pisanom obliku. Lično potpisan Prigovor se predaje isključivo u Rektoratu, Cvećarska br. 2 svakim radnim danom od 9h-15h. Prigovor rešava Komisija za rešavanje prigovora vezanih za rezultate prijava na konkurs koje imenuje Rektor. Rok za rešavanje prigovora je najkasnije 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

G Finansijska podrška

Budžet konkursa

Iznos odobrene bespovratne finansijske podrške koji je dostupan osoblju za odlazak na podučavanje u sklopu ovog Konkursa iznosi ukupno 700,00 eura, predviđen je za 1 kandidata po 5 dana boravka i najviše 2 dana provedena na putu.

Erasmus+ dnevnica iznosi 100,00 eura po danu, a iznos za putne troškove iznosi 180,00 eura po kandidatu. (Troškovi i dnevnice su izračunate u skladu sa Smernicama Agencije za mobilnost i programe EU iz Hrvatske kao nadležnog tela za sprovođenje ovog projekta i prema EC Distance Calculator http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4 ).

Finansijska podrška isplaćuje se osoblju u kunskoj protivrednosti (prema kursu koji određuje Agencija za mobilnosti i programe EU) od strane ustanove domaćina na ovom projektu. Isplata finansijske podrške vršiće se prema modelu iz ugovora o dodeli finansijske podrške za Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu podučavanja i osposobljavanja između programskih i partnerskih zemalja nakon što korisnik podrške potpiše ugovor o dodeli bespovratne podrške i dostavi potvrde o OIB-u i broju žiro računa otvorenog u Republici Hrvatskoj.

Kandidati/kandidatkinje ne mogu dobiti finansijsku podršku iz sredstava za projekat u sklopu Erasmus+ programa ukoliko će njihov boravak u inostanstvu biti dodatno finansiran iz sredstava koja potiču iz Evropske unije. Osoblje je dužno o tome obavestiti sekretara Univerziteta na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pod dvostrukim finansiranjem ne smatraju se sredstva koja Visokoobrazovna ustanova, odnosno tela lokalne zajednice i sl. odluče izdvojiti kako bi povećale mesečni iznos finansijske podrške za kandidate/kandidatkinje.

Dodatna finansijska podrška za određene kategorije

Erasmus+ posvećuje posebnu pažnju usmeravanju, prihvatanju, fizičkoj pristupačnosti, pedagoškoj i tehničkoj podršci te posebno finansiranju dodatnih troškova osoblja čije su fizičke, mentalne ili zdravstvene okolnosti takve da njihovo učestvovanje u programu ne bi bilo moguće bez dodatne finansijske podrške (dalje u tekstu „osoblje s posebnim potrebama‟). Svrha je toga da u celosti iskoristite sve prednosti koje pruža iskustvo Erasmus+ mobilnosti.

Osobe s posebnim potrebama/invaliditetom imaju pravo dobiti uvećani iznos mesečne finansijske podrške zbog mogućih povećanih troškova mobilnosti. Univerzitet Privredna Akademija U Novom sadu će kandidate koji budu izabrani na Konkursu, a koji su u sklopu konkursne dokumentacije dostavili ispunjen prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama/invaliditetom i priloge, naknadno obavestiti o postupku potraživanja dodatnih sredstava od Agencije za mobilnost i programe EU kao i o dodatnoj dokumentaciji koju je potrebno dostaviti u svrhu odobrenja dodatnih sredstava. U pripremnoj fazi vaše Erasmus+ mobilnosti trebate navesti vaše potrebe i predvideti dodatne troškove povezane s vašim specifičnim fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim okolnostima. Nacionalna Agencija će po prijemu prijave i propratne dokumentacije odlučiti o dodeli finansijske podrške za osobe s posebnim potrebama u skladu sa raspoloživim budžetom. Krajnji rok za prijavu učesnika s posebnim potrebama AMPEU jeste 15. Novembra 2019., a pre odlaska na mobilnost.

Napominjemo kako su podaci poverljivi te da mogu biti obrađivani samo vezano uz Vašu prijavu i učestvovanje u Erasmus+ programu u skladu s zakonskim pravom Republike Srbije.

H Prijavna dokumentacija:

 1. prijavni obrazac
 2. potpisan i overen Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja ( kandidat i ustanova domaćin)
 3. odobrenje mobilnosti nastavnog osoblja pri prijavi potpisan od strane kandidata i ECTS koordinatora
 4. obrazac Diseminacije iskustva mobilnosti
 5. dokaz o zaposlenju na ustanovi iz kojeg je vidljivo da kandidat/kandidatkinja ima sklopljen Ugovor o radu/Ugovor o delu te da mu ugovor taje, odnosno da će važiti za celokupno vreme trajanja boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (potvrda poslodavca o trajanju ugovora o radu/ugovora o delu)
 6. potpisana i overena saglasnost o odsustvu kandidata / kandidatkinje s radnog mesta
 7. kopija važeće putne isprave.

I Materijali:

Za mobilnost podučavanja:

Prijavni obrazac za Erasmus+ mobilnosti osoblja (s izjavom, Europass biografijom i jezičkim pasošem)

Primerak Sporazuma o mobilnosti u svrhu osposobljavanja Obrazac

Obrazac odobrenja mobilnosti osoblja

Obrazac diseminacije iskustva s mobilnosti

Materijali su dostupni na: www.privrednaakdemija.edu.rs/sr/univerzitet/saradnja/erasmus-projekti.html (pod kategorijom Aktivnosti/Erasmus+/Natječaji), osim prijavne dokumentacije iz sekcija H pod tačkom 4,5 i 6.

J Ostalo

Svaki kandidat/kandidatkinja dužan/a je pre prijave na Konkurs kontaktirati Erasmus koordinatora / i upoznati ga/je s prijavom.

Izabrani kandidat/kandidatkinje dužan je da se pre i po povratku sa inostrane ustanove pridržavati propisane procedure (o kojoj će biti obavešten) te dostaviti zatraženu dokumentaciju.

Prijavom na Konkurs kandidati pristaju: da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih kandidata ili na listi čekanja, na prikupljanja i obradu ličnih podataka te prosleđivanje trećoj strani u svrhu sprovođenja projekata kao i korištenje njihovih osobnih podataka u okviru rezultata evaluacijskog postupka i daljnjeg izveštavanja o rezultatima Erasmus+ KA1 individualne mobilnosti.

Svi lični podaci obrađivaće se u skladu s odredbama utvrđenim nacionalnim pravom i u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.

Rok za potvrđivanje odlaska na mobilnost i prijavu odustajanja jeste najkasnije 15 dana nakon objave konačnih rezultata, a pre potpisivanja ugovora o dodeli finansijske podrške za Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu podučavanja i osposobljavanja između kandidata i Univerziteta.

Eventualne izmene i dopune ovog Konkursa biće objavljene na Internet stranici Univerziteta: www.privrednaakademija.edu.rs/univerzitet/saradnja/erasmus-projekti.html.

K Kontakt osoba za dodatna pitanja

Svetlana Marković, sekretar Univerzitta Privredna Akademija

+381 21 531 020, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OBRASCI

OBRAZAC DISEMINACIJA ISKUSTVA STA

OBRAZAC ODOBRENJA MOBILNOSTI OSOBLJA KA107

OBRAZAC ODUSTANAK OD MOBILNOSTI

OBRAZAC – PRIJAVNI OBRAZAC ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

OBRAZAC PRIGOVOR

PRIJAVNI OBRAZAC - PARTNERI

ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA

ODLUKA O KONKURSU ZA ERASMUS+ ZA MOBILNOST OSOBLJA

SMERNICE ZA IZBOR NASTAVNOG/NENASTAVNOG OSOBLJA U OKVIRU ERASMUS+ KONKURSA

Odluka o rezultatima konkursa

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu
Telefon: +381 (0)11 630 88 95
Evropski fakultet Kallos, Beograd