Reč Predsednika Saveta Univerziteta

Novi Sad, „Srpska Atina“, grad je značajne kulturne i obrazovne tradicije i potencijala. Prve škole osnovane u manastirima u okolini Novog Sada datiraju još iz XVI i XVII veka.

Svestranim razvojem društva i promenama koje su neminovno sledile, došlo je do osnivanja prvo državnih a zatim i privatnih univerziteta u našoj zemlji. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je prvi privatni akreditovani univerzitet u Vojvodini, osnovan 2000. godine i akreditovan 11.juna 2009. godine.

Prof. dr Marijana Carić
Prof. dr Marijana Carić
Predsednik Saveta univerziteta

Kao što je industrija uvodila potrebne standarde u želji da bude ravnopravna sa razvijenom industrijom zemalja Evropske unije i sveta, tako i univerziteti u Srbiji sada učestvuju u procesu akreditacije, odnosno dokazivanja kvaliteta na osnovu tačno definisanih standarda, normi i kriterijuma, koje visokoškolska ustanova, državna ili privatna, mora da ispuni da bi opravdala svoje postojanje. Pored osiguranja visokog kvaliteta za korisnike – studente, akreditacija omogućuje i prohodnost naših studenata tokom studija sa zemljama potpisnicama Bolonjske deklaracije.

Kao mlad Univerzitet, učinili smo značajan napredak: svi fakulteti u sastavu Univerziteta su svoje poslovanje uskladili sa zahtevima ISO 9001:2015. Bitne kvalitetne promene desile su se i u strukturi Univerziteta, uvođenju novih studijskih programa, angažovanju nastavnika, obezbeđenju novog prostora pojedinih fakulteta, opremanju fakulteta, razvoju saradnje sa drugim univerzitetima, kod nas i u inostranstvu, povećanju ukupnog broja zaposlenih, formiranju biblioteka, čitaonica i laboratorija, nabavci sofisticirane audiovizuelne i laboratorijske opreme, kao i formiranju računarskih učionica. Potpisani su i ugovori o saradnji u oblasti obrazovanja i nauke na međunarodnom nivou sa: Italijom, Španijom, Slovenijom, Mađarskom, Makedonijom i drugim zemljama, ukupno 33. Rezultat ove saradnje sa inostranim visokoskolskim institucijama su zajednički obrazovni programi internacionalnog karaktera, međunarodni projekti u sklopu novih programa Evropske unije (IPA projekti, Tempus projekti i drugi) i mobilnost studenata u evropskom obrazovnom prostoru.

Želimo Vam uspešno i prijatno studiranje kod nas!


Prof. dr Marijana Carić
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd