Komisija za Kvalitet Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu:

 • prof. dr Marko Carić, rektor Univerziteta - predsednik Кomisije;
 • prof. dr Marijana Carić, predsednik Saveta Univerziteta - član;
 • prof. dr Dragan Soleša, zamenik rektora - član;
 • prof. dr Milan Počuča, prorektor za nauku – član;
 • prof. dr Desanka Cenić Milošević, prorektor za nastavu - član;
 • prof. dr Željko Bjelajac, prorektor za ljudske resurse – član;
 • Edita Кajević, student prorektor - član;
 • Adam Malešević, menadžer Univerziteta - član;
 • Stefan Ditrih, menadžer kvaliteta – član;
 • Svetlana Marković, generalni sekretar Univerziteta – član;
 • prof. dr Miodrag Brzaković – član;
 • prof. dr Nataša Jovanović Lješković – član;
 • prof. dr Dragan Ćalović – član.

Preuzimanje fajlova u vezi obezbeđenja kvaliteta:

PREUZMITE FAJL Sertifikat ISO 9001:2015 Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 08.12.2020. godine
PREUZMITE FAJL Strategija obezbeđenja kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu za period 2020/2023. godine
PREUZMITE FAJL Akcioni plan Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu za period 2020/2023. godine
PREUZMITE FAJL Osnovni zadaci i ciljevi Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 25.02.2014. godine
PREUZMITE FAJL Izjava o politici kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 19.11.2013. godine
PREUZMITE FAJL Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 19.11.2013. godine
PREGLED FAJLA Izveštaj o samovrednovanju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu za period 2016/2019. godine

Informator o radu sačinjen je u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/2010) i Uputstvom za objavljivanje informacija o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, broj 68/10).

Informator o radu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu je prvi put objavljen 17. juna 2013. godine na veb stranici sajta.

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima na slobodan pristup informacijama je:


Svetlana Marković

Informator o radu

Informator o radu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu možete preuzeti ovde:

PREUZMITE FAJL Informator o radu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu Latinica
PREUZMITE FAJL Informator o radu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu Ćirilica

Prof. dr Slavko Carić 1936 - 2006

Prof. dr Slavko Carić
Prof. dr Slavko Carić
1936 - 2006

Prof. dr Slavko Carić je rođen 6. juna 1936. godine u Odžacima, Vojvodina, Srbija. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novom Sadu sa odličnim uspehom, 1955. godine. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1959. godine. Za vreme studija bio je veoma aktivan u mnogim studentskim organizacijama. Na Pravnom fakultetu u Beogradu doktorirao je 1964. godine. Odmah posle diplomiranja, kao stipendista Vlade SR Srbije, obavljao je poslove asistenta na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Prof. dr Slavko Carić je na Univerzitetu u Novom Sadu od 1960. godine u zvanju asistenta, zatim 1965. u zvanju docenta, od 1969. godine u zvanju vanrednog profesora, a od 1974. godine u zvanju redovnog profesora Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Prof. dr Slavko Carić bio je šef Katedre privrednopravnih nauka i rukovodilac poslediplomskih studija privrednog smera. Bio je oženjen i otac dvoje dece.

Boravio je na stručnom usavršavanju u Švajcarskoj i Austriji 1963. i 1969. godine, a od 1971. kao Humboldtov stipendista boravio je u Nemačkoj više od dve godine. Učestvovao je u naučno- stručnim skupovima sa referatom preko 80 puta, a od toga oko 20 puta u inostranstvu.

Prof. dr Slavko Carić je vanredno doprineo podizanju novih naučnih radnika. Bio je mentor na izradi i javnoj odbrani 20 doktorskih disertacija i 24 magistarska rada.

Aprila 1996. godine prof. dr Slavko Carić izabran je za stalnog člana Srpskog naučnog društva.

Preko 30 godina prof. dr Slavko Carić obavljao je funkciju arbitra u spoljnotrgovinskim sporovima, u jugoslovenskim i inostranim arbitražama (Beč, Cirih, Frankfurt na Majni). U istom periodu bio je veoma intenzivno angažovan na izradi velikog broja zakona kod nas.

Bio je dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu dva puta, i u dva mandatna perioda bio je prorektor Univerziteta u Novom Sadu.

Oktobra 2000. godine, Naučno-nastavno veće Univerziteta u Novom Sadu izabralo je prof. dr Slavka Carića za v.d. rektora Univerziteta u Novom Sadu, a organi Pravnog fakulteta u Novom Sadu za v.d. dekana.

Više od 17 godina prof. dr Slavko Carić bio je jedan od organizatora Kopaoničke škole prirodnog prava a od 2004. godine Zlatiborski pravnički dani održavali su se u organizaciji prof. dr Slavka Carića.

Prof. dr Slavko Carić bio je predsednik Jugoslovenskog udruženja za teoriju i praksu privrednog prava i međunarodnog privrednog prava i predsednik Društva pravnika Vojvodine.

Prof. dr Slavko Carić je veoma cenjen profesor i naučni radnik iz oblasti Privrednog prava i Međunarodnog privrednog prava i to ne samo u našoj zemlji nego i inostranstvu. Autor je 87 knjiga, mnogih rasprava i članaka iz ove oblasti prava. Od posebnog je značaja rad prof. dr Slavka Carića na enciklopedijama (Pravna enciklopedija, Ekonomska enciklopedija i Enciklopedija imovinskog prava).

Profesor. dr Slavko Carić je preminuo u februaru 2006. godine.

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu
Telefon: +381 (0)11 630 88 95
Evropski fakultet Kallos, Beograd