Studije trećeg nivoa

Doktorske akademske studije traju najmanje tri godine sa obimom od najmanje 180 ESPB uz prethodno trajanje osnovnih i master akademskih studija od najmanje pet godina i obimom od najmanje 300 ESPB. Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih akademskih studija.

Doktorat nauka može da stekne lice sa završenim studijama medicine i završenom specijalizacijom, na osnovu odbranjene disertacije sanovane na radovima objavljenim u vrhunskim svetskim časopisima.

Između različitih studijskih programa može se vršiti prenošenje ESPB bodova u skladu sa kriterijumima i uslovima prenošenja ESPB bodova propisanim opštim aktom Univerziteta.