Studentski parlament

Studentski parlament Univerziteta je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Univerzitetu.

Članove Studentskog parlamenta Univerziteta bira Studentski parlament svakog fakulteta u sastavu Univerziteta.


Članovi

Studentski parlament svakog Fakulteta u sastavu Univerziteta bira studente za Studentski parlament Univerziteta prema sledećem broju:

– tri studenta sa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu;
– tri studenta sa Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu;
– tri studenta sa Stomatološkog fakulteta u Pančevu;
– dva studenta sa Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu;
– dva studenta sa Farmaceutskog fakulteta, Novi Sad.

Mandat članova Studentskog parlamenta Univerziteta traje godinu dana.

1. Marko Milosavljević, predsednik, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
2. Kristina Uhelji, zamenik predsednika, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
3. Jelena Ilić, član, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
4. Tanja Ćirić, član, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
5. Marko Melar, član, Pravni fakultet za privredu i pravosudje u Novom Sadu
6. Dragana Moldovan, član, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
7. Igor Ćatović, član, Stomatološki fakultet u Pančevu
9. Sanja Gligić, član, Stomatološki fakultet u Pančevu
10. Emilija Arsić, član, Stomatološki fakultet u Pančevu
11. Pavle Brzaković, član, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu
12. Stevan Ivanović, član, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu
13. Tijana Grebić, član, Farmaceutski fakultet, Novi Sad
14. Viktor Jeremić, član, Farmaceutski fakultet, Novi Sad


Poslovi

  1. donosi opšta akta o svom radu;
  2. bira i razrešava predsednika i zamenika;
  3. bira i razrešava studenta prorektora;
  4. bira i razrešava predstavnike studenata u Senat Univerziteta;
  5. donosi godišnji plan i program aktivnosti;
  6. objedinjuje i usklađuje rad studentskih parlamenata fakulteta u sastavu Univerziteta;
  7. radi na ostvarivanju studentske međuuniverzitetske i međunarodne saradnje;
  8. razmatra pitanja koja se odnose na: obezbeđenje i ocenu kvaliteta nastave, studijske programe, efikasnost studiranja, podsticanje naučnoistraživačkog rada studenata, zaštitu prava studenata i druga pitanja;
  9. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta.