Stručni organ – Senat


Članovi

1. dr Mirko Kulić, redovni profesor, predsednik/rektor, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
2. dr Marko Carić, redovni profesor, član/prorektor za međunarodnu saradnju, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
3. dr Dragan Soleša, redovni profesor, član/prorektor za nauku, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
4. dr Desanka Cenić Milošević, redovni profesor, član/prorektor za nastavu, Stomatološki fakultet u Pančevu
5. dr Aleksandar Radovanov, redovni profesor, član, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
6. dr Tamara Galonja Coghill, redovni profesor, član, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
7. dr Jovo Kolar, redovni profesor, član, Stomatološki fakultet u Pančevu
8. dr Ankica Jakovljević, redovni profesor, član, Stomatološki fakultet u Pančevu
11. dr Tomislav Brzaković, redovni profesor, član, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu
12. dr Svetomir Minić, redovni profesor, član, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu
13. dr Srdjan Stojanović, vanredni profesor, član, Farmaceutski fakultet, Novi Sad
14. dr Slaviša Stanišić, redovni profesor, član, Farmaceutski fakultet, Novi Sad
15. Ljiljana Lastić, član/student prorektor, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
16. Jelena Ilić, član, student, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
17. Marko Milosavljević, član, student, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
18. Igor Ćatović, član, student, Stomatološki fakultet u Pančevu
19. Pavle Brzaković, član, student, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu


Poslovi

1. daje saglasnost na predlog teme doktorske disertacije i referat;
2. donosi odluku o izboru u zvanje nastavnika;
3. odlučuje o priznavanju strane visokoškolske isprave i vrednovanju stranog studijskog programa;
4. razmatra i priprema odluke za Savet Univerziteta iz svoje nadležnosti;
5. predlaže Savetu Univerziteta obrazovanje univerzitetskih centara;
6. donosi Standarde i postupke za obezbeđenje kvaliteta, na predlog Komisije za praćenje, obezbeđivanje, unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i poslova rada;
7. utvrđuje predlog Statuta Univerziteta;
8. predlaže Savetu visinu školarine;
9. donosi program naučnih istraživanja čiji je institucionalni nosilac Univerzitet;
10. donosi odluku o raspisivanju konkursa za upis na studije;
11. donosi opšta akta iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom;
12. donosi Poslovnik o radu Senata Univerziteta;
13. formira Komisiju za praćenje, obezbeđivanje, unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i poslova rada;
14. donosi Kodeks profesionalne etike;
15. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

Sednice Senata

I sednica Senata Univerziteta – 17.10.2006. godine
II sednica Senata Univerziteta – 10.11.2006. godine
III sednica Senata Univerziteta – 13.12.2006. godine
IV sednica Senata Univerziteta – 13.02.2007. godine
V sednica Senata Univerziteta – 22.03.2007. godine
VI sednica Senata Univerziteta – 04.04.2007. godine
VII sednica Senata Univerziteta – 09.05.2007. godine
VIII sednica Senata Univerziteta – 13.06.2007. godine
IX sednica Senata Univerziteta – 04.07.2007. godine
X sednica Senata Univerziteta – 12.07.2007. godine
XI sednica Senata Univerziteta – 12.09.2007. godine
XII sednica Senata Univerziteta – 02.10.2007. godine
XIII sednica Senata Univerziteta – 08.11.2007. godine
XIV sednica Senata Univerziteta – 18.12.2007.godine
XV sednica Senata Univerziteta – 04.02.2008.godine
XVI sednica Senata Univerziteta – 21.03.2008.godine
XVII sednica Senata Univerziteta – 23.04.2008.godine
XVIII sednica Senata Univerziteta – 28.05.2008.godine
XIX sednica Senata Univerziteta – 17.06.2008.godine
XX sednica Senata Univerziteta – 25.06.2008.godine
XXI sednica Senata Univerziteta – 26.09.2008.godine
XXII sednica Senata Univerziteta 03.12.2008.godine
XXIII sednica Senata Univerziteta 29.01.2009.godine
XXIV sednica Senata Univerziteta 27.02.2009.godine
XXV sednica Senata Univerziteta 28.04.2009.godine
XXVI sednica Senata Univerziteta 27.05.2009.godine
XXVII sednica Senata Univerziteta 25.06.2009.godine
XXVIII sednica Senata Univerziteta 23.09.2009.godine
XXIX sednica Senata Univerziteta 15.10.2009.godine
XXX sednica Senata Univerziteta 30.10.2009.godine
XXXI sednica Senata Univerziteta 15.12.2009.godine
XXXII sednica Senata Univerziteta 18.02.2010.godine
XXXIII sednica Senata Univerziteta 27.04.2010.godine
XXXIV sednica Senata Univerziteta, 23.06.2010.godine
XXXV sednica Senata Univerziteta 08.09.2010.godine

Konstitutivna sednica Senata Univerziteta 25.11.2010. godine
II sednica Senata Univerziteta 02.02.2011. godine
III sednica Senata Univerziteta 20.04.2011. godine
IV sednica Senata Univerziteta 31.10.2011. godine
V sednica Senata Univerziteta 20.02.2012. godine
VI sednica Senata Univerziteta 17.04.2012. godine
VII sednica Senata Univerziteta 07.06.2012. godine
VIII sednica Senata Univerziteta 22.10.2012. godine
IX sednica Senata Univerziteta 14.02.2013.godine
X sednica Senata Univerziteta 23.04.2013.godine
XI sednica Senata Univerziteta 11.06.2013.godine
XII sednica Senata Univerziteta 30.09.2013.godine

Konstitutivna sednica Senata Univerziteta 19.11.2013. godine
II sednica Senata Univerziteta 19.12.2013. godine
III sednica Senata Univerziteta 09.01.2014. godine
IV sednica Senata Univerziteta 25.02.2014. godine
V sednica Senata Univerziteta 25.03.2014. godine
VI sednica Senata Univerziteta 24.04.2014. godine
VII sednica Senata Univerziteta 02.06.2014. godine
VIII sednica Senata Univerziteta 26.08.2014.godine
IX sednica Senata Univerziteta 30.09.2014.godine
X sednica Senata Univerziteta 02.12.2014.godine
XI sednica Senata Univerziteta 26.02.2015.godine
XII sednica Senata Univerziteta 28.04.2015.godine
XIII sednica Senata Univerziteta 23.06.2015.godine
XIV sednica Senata Univerziteta 15.09.2015.godine
XV sednica Senata Univerziteta 13.10.2015.godine
XVI sednica Senata Univerziteta 24.11.2015.godine
XVII sednica Senata Univerziteta 24.02.2016.godine
XVIII sednica Senata Univerziteta 22.03.2016.godine
XIX sednica Senata Univerziteta 21.04.2016.godine
XX sednica Senata Univerziteta 21.06.2016.godine
XXI sednica Senata Univerziteta 22.09.2016.godine
III sednica Senata Univerziteta 26.04.2017.godine
IV sednica Senata Univerziteta 28.06.2017.godine
V sednica Senata Univerziteta 22.09.2017.godine