Organ Upravljanja – Savet


Članovi

1. dr Marijana Carić, redovni profesor, predsednik, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
2. dr Srdjan Stojanović, vanredni profesor, zamenik predsednika , Farmaceutski fakultet, Novi Sad
3. dr Marko Carić, redovni profesor, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
4. Olga Carić mast.inž.arh., član, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
5. doc. dr Radivoj Prodanović, član, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
6. dr Desanka Cenić Milošević, redovni profesor, član, Stomatološki fakultet u Pančevu
7. dr. stom. Ema Aleksić, član, Stomatološki fakultet u Pančevu
8. Adam Malešević, član, Stomatološki fakultet u Pančevu
9. dr Miloš Marković, vanredni profesor, član, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
10. dr Miodrag Brzaković, vanredni profesor, član, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu
11. dr Đurđica Vukajlović, vanredni profesor, član, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu
12. Bojana Pešut, dipl.pravnik, član, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
13. Zdravko Rodić, član, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu


Poslovi

1. donosi Statut, na predlog Senata Univerziteta;
2. donosi Strategiju obezbeđenja kvaliteta, na predlog rektora;
3. donosi Osnovne zadatke i ciljeve Univerziteta;
4. bira i razrešava rektora i na njegov predlog bira prorektore;
5. donosi odluku o prijemu novih članova i osnivača u sastav Univerziteta, kao i odluku o njihovom istupanju, odnosno prestanku članstva u sastavu Univerziteta, na predlog Saveta osnivača;
6. donosi akt kojim se utvrđuju uslovi i uređuje postupak za prijem novih članova u sastav Univerziteta;
7. usvaja finansijski izveštaj, finansijski plan, plan poslovanja i godišnji obračun, na predlog Senata;
8. utvrđuje visinu članarine fakulteta u sastavu Univerziteta, na predlog Senata;
9. daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava;
10. odlučuje o korišćenju sredstava za investicije;
11. daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Univerziteta;
12. donosi odluku o dodeli počasnog doktorata;
13. obrazuje radna – pomoćna tela za obavljanje poslova i zadataka iz svoje nadležnosti;
14. donosi odluku o visini školarine, na predlog Senata Univerziteta;
15. donosi odluku o svakoj statusnoj promeni, promeni naziva i sedišta fakulteta u svom sastavu, uz saglasnost Saveta osnivača;
14. daje saglasnost na statut fakulteta u sastavu Univerziteta;
15. podnosi Savetu osnivača izveštaj o poslovanju;
16. donosi Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata;
17. donosi Poslovnik o radu Saveta Univerziteta;
18. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

Sednice Saveta
 • I sednica Saveta Univerziteta – 09.03.2006. godine
 • II sednica Saveta Univerziteta – 11.05.2006. godine
 • III sednica Saveta Univerziteta – 10.08.2006. godine
 • IV sednica Saveta Univerziteta – 14.09.2006. godine
 • V sednica Saveta Univerziteta – 15.11.2006. godine
 • VI sednica Saveta Univerziteta – 22.03.2007. godine
 • VII sednica Saveta Univerziteta – 03.05.2007. godine
 • VIII sednica Saveta Univerziteta – 12.07.2007. godine
 • IX sednica Saveta Univerziteta – 04.09.2007. godine
 • X sednica Saveta Univerziteta – 12.09.2007. godine
 • XI sednica Saveta Univerziteta – 02.10.2007. godine
 • XII sednica Saveta Univerziteta – 08.11.2007. godine
 • XIII sednica Saveta Univerziteta – 18.12.2007. godine
 • XIV sednica Saveta Univerziteta – 04.02.2008. godine
 • XV sednica Saveta Univerziteta – 25.06.2008. godine
 • XVI sednica Saveta Univerziteta 26.09.2008. godine
 • XVII sednica Saveta Univerziteta 21.01.2009. godine
 • XVIII sednica Saveta Univerziteta 28.04.2009. godine
 • XIX sednica Saveta Univerziteta 08.09.2009. godine
 • XX sednica Saveta Univerziteta 15.10.2009. godine
 • XXI sednica Saveta Univerziteta 30.10.2009. godine
 • XXII sednica Saveta Univerziteta 03.12.2009. godine
 • XXIII sednica Saveta Univerziteta 24.12.2009. godine
 • XXIV sednica Saveta Univerziteta 23.02.2010. godine
 • XXV sednica Saveta Univerziteta 27.04.2010. godine
 • XXVI sednica Saveta Univerziteta 19.05.2010. godine
 • XXVII sednica Saveta Univerziteta 13.07.2010. godine
 • XXVIII sednica Saveta Univerziteta 08.09.2010. godine
 • XXIX sednica Saveta Univerziteta 30.09.2010. godine
 • Konstitutivna sednica Saveta Univerziteta 15.10.2010. godine
 • II sednica Saveta Univerziteta 25.11.2010. godine
 • III sednica Saveta Univerziteta 02.02.2011. godine
 • IV sednica Saveta Univerziteta 20.04.2011. godine
 • V sednica Saveta Univerziteta 02.06.2011. godine
 • VI sednica Saveta Univerziteta 20.02.2012. godine
 • VII sednica Saveta Univerziteta 07.06.2012. godine
 • VIII sednica Saveta Univerziteta 06.12.2012. godine
 • IX sednica Saveta Univerziteta 27.12.2012. godine
 • X sednica Saveta Univerziteta 14.02.2013.godine
 • XI sednica Saveta Univerziteta 23.04.2013.godine
 • XII sednica Saveta Univerziteta 11.06.2013.godine
 • XIII sednica Saveta Univerziteta 30.09.2013.godine
 • Konstitutivna sednica Saveta Univerziteta 19.11.2013. godine
 • II sednica Saveta Univerziteta 25.02.2014.godine
 • III sednica Saveta Univerziteta 25.03.2014.godine
 • IV sednica Saveta Univerziteta 30.09.2014.godine
 • V sednica Saveta Univerziteta 26.02.2015.godine
 • VI sednica Saveta Univerziteta 23.06.2015.godine
 • VII sednica Saveta Univerziteta 24.09.2015.godine
 • VIII sednica Saveta Univerziteta 01.10.2015.godine
 • IX sednica Saveta Univerziteta 23.02.2016.godine
 • X sednica Saveta Univerziteta 29.03.2016. godine
 • XI sednica Saveta Univerziteta 21.04.2016. godine
 • XII sednica Saveta Univerziteta 21.06.2016. godine
 • XIII sednica Saveta Univerziteta 05.09.2016. godine
 • XIX sednica Saveta Univerziteta 30.09.2016. godine