Informator o radu

Informator o radu sačinjen je u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/2010) i Uputstvom za objavljivanje informacija o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, broj 68/10).
Informator o radu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu je prvi put objavljen 17. juna 2013. godine na veb stranici http://www.privrednaakademija.edu.rs/

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima na slobodan pristup informacijama je:

Svetlana Marković, dipl. pravnik
generalni sekretar Univerziteta
tel: +381 21 531 020;
E-mail: businessacademy@neobee.net